ผลของกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการต่อการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (The Effects of Career Guidance Activities Based on Yonisomanasikara Towards Career Self-efficiency and Decision Making of High School Students)

Main Article Content

จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (Jittinun Boonsathirakul) วรางคณา โสมะนันทน์ (Varangkana Somanandana)

Abstract

              การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการต่อการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพ และเพื่อศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการต่อการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 21 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง จากความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ 2) แบบวัดการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพ และ3)  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ Wilcoxon signed rank test และการวิเคราะห์เนื้อหา


               ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการต่อการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ผลของกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการต่อการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพ สามารถทำให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพ ภายหลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.35) และกลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนความคิดเห็นจากสมุดบันทึกกิจกรรมว่า การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพมากขึ้น  มีความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพมากขึ้น


 


              The purposes of this research was to develop career guidance activities based on Yonisomanasikara  towards career self-efficiency and  decision making of high school students and to study the effects of career guidance activities based on Yonisomanasikara  towards career self-efficiency and  decision making.  The participants in this study were 21 students studying on grade 11, selected by purposive sampling from the volunteer students. The instruments used in this research consisted of 1) the Career Guidance Activities Based on Yonisomanasikara  towards career self-efficiency and  decision making   2) the Career Self-efficiency and  Decision Making Inventory and 3) the opinion towards Participating in the Activities Questionnaire.  Means, Standard Deviation, Wilcoxon signed rank test and Content Analysis were used.


               The results revealed  that the participants had the post-test scores of career self-efficiency and  decision making higher than the pre-test significant at .05. Moreover, the participants  had the scores of the opinion towards Participating in the Activities in the high level   (= 4.35) and they reflected from the Career Journey Planning Record that after participating in the activities help them to have more career self-efficiency, having more self-confidence in career decision making.

Keywords

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts
Author Biography

จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (Jittinun Boonsathirakul), ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900