การวิจัย: เครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา (Research: Administrative Tools of School Administrators )

Main Article Content

เก็จกนก เอื้อวงศ์ (Ketkanok Urwongse)

Abstract

             ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ประกอบการตัดสินใจ จึงจะทำให้การตัดสินใจไม่เกิดความผิดพลาด มีความถูกต้อง เหมาะสม ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อได้ดังกล่าวนี้ควรได้มาจากวิธีการและกระบวนการวิจัย เพราะการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาค้นหาข้อเท็จจริง ข้อความรู้ แนวคิด วิธีการ และนวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา  การวิจัยทางการบริหารการศึกษามีขอบข่ายและสาระของการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษา คุณลักษณะ ศักยภาพและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา องค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การทดสอบทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา และการติดตามและประเมินผลโครงการทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาอาจใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยปฏิบัติการ และการวิจัยและพัฒนา โดยมีเทคนิคการวิจัยที่สำคัญประกอบด้วย การกำหนดคำถามวิจัย การเลือกระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การจัดทำโครงการวิจัย การบริหารจัดการโครงการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย การใช้ประโยชน์จากการวิจัย และการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษา

Keywords

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts