การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องกับระบบเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (The Development of Master of Education Program in Teaching Thai Language (Revised Curriculum 2562 B.E.) for Faculty of Education, Silpakorn University to Be Consistent with ASEAN University Network Quality Assurance)

Main Article Content

บุษบา บัวสมบูรณ์ (Busaba Buasomboon) พิณพนธ์ คงวิจิตต์ (Pinpon Kongwijit)

Keywords

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts