จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Psychological Characteristics and Situational Factors as Correlate of Buying Behavior Based on Critical Thinking in Undergraduate Students)

Main Article Content

กฤทจ์พิสิษฐ์ ตั้งจิตปรารถนา (Ghritphisitt Tangchitprattanar) ดุจเดือน พันธุมนาวิน (Duchduen Bhanthumnavin) ดวงเดือน พันธุมนาวิน (Duangduen Bhanthumnavin) ศรัณย์ พิมพ์ทอง (Saran Pimthong)

Abstract

           การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ ซึ่งมีกรอบแนวคิดพื้นฐานจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวทำนายที่สำคัญและกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 622 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า จำนวน 11 แบบวัด มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธ์แอลฟ่าระหว่าง .77 ถึง .87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามทาง ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน อิทธิพลจากสื่อ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณ (p<.01) และผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถทำนายพฤติกรรมซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณ ได้ร้อยละ 48.9 ในกลุ่มรวม โดยมีลำดับตัวทำนายที่สำคัญ คือ ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณ การรับรู้ความสามารถในการซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณ อิทธิพลจากสื่อ การประเมินแก่นแห่งตน และการเห็นแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และพบว่ากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนานักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดงานวิจัยรวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสม


 


           This research was a correlation-comparative study, based on the Interactionism model as the conceptual research framework. The study aimed at investigating the psychological characteristics and situational factors as correlate of buying behavior based on critical thinking, and the at-risk group. The samples were the undergraduate students with the total of 622 undergraduate students from 3rd  and 4th  year level. Data obtained by multi-stage sampling method. The research consisted 11 instruments, which were in the form of summated rating scales. The reliability with alpha coefficients was between .77 to .87. The data were analyzed by correlation analysis, standard multiple regression analysis and Three-way ANOVA. The result revealed that Pearson’s correlation indicated a positive and significant relationship (p<.01) between future orientation and self-control, media influence and perceived behavioral control. The result of multiple regression analysis showed all independent variables together explained 48.9% The important predictors in descending order were attitude towards behavior, perceived behavioral control, media influence, core self-evaluation and peer role modelling. the at-risk group of the undergraduate students were 1) low- grade point average students 2) business administration students. The results from this study can be suggested for the development at-risk group of students and can be a basis for further research, including appropriately develop the study behavior.

Keywords

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts

References

Akerlof G. A. and Kranton R.E .(2002). Identity and Schooling. Some Lessons for the Economics of Education. Journal of Economic Literature. 40: 1167–1201.
Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (Eds.) (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assisting: A revision of Bloom's taxonomy of education objectives. New York: Longman.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control (pp. 3-604). New York: wH Freeman.
Bhanthumnavin, D. (2000). Multiple and Interactive Social Antecedents of Buddhist Religious Charateristics in Modern Thai Youths. Thai Journal of Development Administration.40(4):75-85.
Bloom, B. S., Engelhart M.D., Furst E. J., Hill W. H. & Krathwohl D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook, 1.
Chitsaz, A., Lin, C. L., & Pakpour, H. A. (2017). The Predictors of Healthy Eating Behavior among Pregnant Women: An Application of the Theory of Planned Behavior. International Journal of Pediatrics, 5(10).5897-5905.
Chiu, W., & leng, h.k. (2016). Consumers’ intention to Purchase Counterfeit sporting goods in singapore and taiwan. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 28 (1), 23–36.
Dittmar, H. (2005). Compulsive Buying- A Growing Concern? An Examination of Gender, Age, and Endorsement of Materialistic Values as Predictors.,British Journal of Psychology. 96: 467-91.
Endler, N. S., & Magnusson, D. (Eds.). (1976). Interactional psychology and personality. Oxford, England: Hemisphere.
Faber, R. J., & O'guinn, T. C. (1992). A clinical screener for compulsive buying. Journal of consumer Research, 459-469.

Griffiths, M. D. (1999). Internet addiction: Fact or fiction? The Psychologist: Bulletin of the British Psychology Society, 12, 246–250.
Griffiths, M. D. (2000). Does Internet and computer “addiction” exist? Some case study evidence. CyberPsychology & Behavior, 3(2), 211–218.
Halpern, D.F. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains. American Psychologist, 53, 449-455.
Judge, T. A., Locke, E. A., Durham, C. C., & Kluger, A. N. (1998). Dispositional Effects on Job and Life Satisfaction: The Role of Core Evaluations. Journal of Applied Psychology, 83, 17-34. 
Jullamon, K. (2012). CONSUMER BANKRUPTCY IN THAILAND. Doctoral Thesis. University of Illinois at Urbana-Champaign.IL.
Keyen,C.(2018). THE EFFECTS OF READING AND WRITING PERSUASIVE MESSAGE ON CAREER INTENTION TO BE PROFESSIONAL FARMERS OF HIGH SCHOOL STUDENTS. Doctoral Thesis. Nation Institute of Development Administration.
Kyrios, M., Frost, R. O., & Steketee, G. (2004). Cognitions in compulsive buying and acquisition. Cognitive Therapy and Research, 28(2), 241-258.
Marin, L. M., & Halpern, D. F. (2011). Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit instruction produces greatest gains. Thinking Skills and Creativity, 6(1), 1–13. doi: 10.1016/j. tsc.2010.08.002
Nader, R (2000), "The Current Trend of Excessive Consumption Is Creating a Consumer Culture that Values Quantity above Quality," in San Francisco Bay Guardian.
O'Curry, Sue. (2003). Self-Control and Personal Financial Management. Advances in Consumer Research. 30: 361-62.
Otero-López, J. M., & Villardefrancos, E. (2013). Five-Factor Model personality traits, materialism, and excessive buying: A mediational analysis. Personality and Individual Differences, 54(6), 767-772.
Park, H.F and Burns,L.D. (2005). Fashion Orientation, Credit Card Use, and Compulsive Buying. Journal of Consumer Marketing. 22 (3): 135-41.
Psouni, S., Chasandra, M., & Theodorakis, Y. (2016). Exercise and healthy eating intentions and behaviors among normal weight and overweight/obese adults. Psychology, 7,598-611.
Richins, M. L., & Dawson, S. (1992). A consumer values orientation for materialism and its measurement: Scale development and validation. Journal of consumer research, 19(3), 303-316.
Robinson, K. (2011). Out of our minds: Learning to be creative. John Wiley & Sons.
Wanke, M. (Ed.) (2009). What's Social About Consumer Behavior. In Social Psychology of Consumer Behavior. Frontiers of Social Psychology. New York: Psychology Press, Taylor & Francies Group.
Wu, L .(2006). EXCESSIVE BUYING: THE CONSTRUCT AND A CAUSAL MODEL. Doctoral Thesis. Georgia Institute of Technology.GA.
กฤษณะโชติ บัวหล้า และ ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2561). ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. 10(2). 56-82
Bualar, K. & Bhanthumnavin, D. (2018). Patčhaithāngčhitlaksanalæsathānkānthīkīao
khǭngkapphrưttikamčhotčhǭsaičhaiNaikānrīankhǭngnaksưksāradapparinyatrīthīpenrunrǣkkhǭngkhrǭpkhrūa [Psychological Characteristics and Situational Factors as Correlates of Absorption-Study Behavior of the First-Generation University Students.] Warasan Pruetikamsat Puea Kan Phathana,10(2), 56-82.
จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคณะ. (2553). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญาของนักเรียนระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์,16(1),122-135.
Tansuwannond, C. (2010). patčhai thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam kān bō̜riphōk sư̄ dūai panyā khō̜ng nakrīan radap ʻudomsưksā nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n .[Factors Related to Intellectual Media Consumption Behavior of Undergraduate Students in Bangkok]. Journal of Behavioral Science .16(1) :122-135
ชวนชัย เชื้อสาธุชน. (2546). ตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ. รายงานการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
Chuasathochon, C. (2003). tūa bongchī thāng čhit sangkhom khō̜ng phrưttikamkān prayat sapphayākō̜n khō̜ng ʻāčhān nai sathāban rātchaphat [Psycho-social indicators of resource saving behaviors of instructors in Rajabhat Institute] (Complete Research Report). CTBS National Research Council of Thailand.
ฐานันดร์ เปียศิริ. (2545). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนใน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์, สาขาพัฒนาสังคม.
Piasiri, T.(2001).” patčhai thāng čhit sangkhom thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam kān prayat phalangngān faifā khō̜ng nakrīan nai rōngrīan thī khaorūam khrōngkān hō̜ng rīan sīkhīeo”. [Psycho-Social Correlates of Electric Energy Saving Behavior of Students in Green School Project.] Master’s Thesis. Nation Institute of Development Administration.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน , อรพินทร์ ชูชม และ งามตา วนินทานนท์. (2528). ปัจจัยทางจิตวิทยานิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดาไทย รายงานการวิจัยฉบับที่ 32 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Bhanthumnavin, D., Choochom, O. & Vaninthanon, N. (1985). patčhai thāng čhittawitthayā niwēt thī kīeokhō̜ng kap kān ʻoprom līangdū dek khō̜ng māndā Thai. (Complete Research Report). Behavioral Science Research Institute Srinakarinwirot University.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2541). การเสริมสร้างคุณภาพของคนไทย: การพัฒนาเอกลักษณ์แห่งอีโก้. วารสารพัฒนาสังคม, 2(4), 76–95.
Bhanthumnavin, D., & Bhanthumnavin, D. (1998). kān sœ̄msāng khunnaphāp khō̜ng Khon Thai :kānphatthanā ʻēkkalak hǣng ʻīkō .[Theory of measurement and research of ego identity in Thai and abroad. (Research report)]. Bangkok: National Institute of Development Administration. Social Development
ดวงกมล พรหมลักขโณ. (2549). ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมฉลาดดูแลสุขภาพตนของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สาขาพัฒนาสังคม.
Promlukkano, D.(2006). patčhai chœ̄ng hēt læ phon khō̜ng phrưttikam chalāt dūlǣ sukkhaphāp ton khō̜ng nakrīan matthayommasưksā tō̜n plāi nai khrōngkān rōngrīan songsœ̄m sukkhaphāp”. [Antecedent and Consequences Concerning Student Health Behaviors of Late Adolescents in Health Promoting Schools Project]. Master’s Thesis. Nation Institute of Development Administration.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน.(2558). รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมและศักยภาพของการเป็นนักวิจัยของบุคคลหลายประเภท:ระดับ ปริญญาโท-เอก.คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Bhanthumnavin, D. (2015). Patčhaichoēnghētthīkīaokhǭngkapkhwāmphrǭmlæsakya phāpkhǭngkānpennakwičhaikhǭngbukkhonlāipraphēt:Radapparinyathō-ʻēk [Antecedents of readiness and potential to become researches indifferent types of individuals: Gradute students] Research program Multi-causal factor of readiness and potential to become researcher in university students and Thai scholars. (Complete Research Report.) National Institute of Development Administration.
ธนญา ราชแพทยาคม. (2554).ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านธนาคารในโรงเรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร.ปริญญานิพนธ์ วทม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Radchapattayakom, T. (2011). patčhai chœ̄ng sāhēt dān khrōngkān thanākhān rōngrīan khrō̜pkhrūa læ kānmī phūmkhumkan thāng čhit thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam prayat læ kep ʻō̜m ngœ̄n khō̜ng nakrīan radap matthayommasưksā tō̜n ton nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [Causal Factors of School Bank Project, Family and Psychological Immunity Related to Thrift Behaviors of Secondary Students in Bangkok]. (Master’s thesis). Srinakarinwirot University.
นพมาศ แซ่เสี้ยว. (2550). การปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่วัยกลางคน. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Saesiew, N. (2007). Kānpraptūathāngčhitsangkhomlælaksanasathānkānthīkīao
khǭngkapkhunnAphāpchīwitkhǭngphūyaiwaiklāngkhon [The psychological adjustment and situational conditions as correlation of the quality of life in midlife adulthood.] (Master’s thesis). Srinakarinwirot University.
นลพรรณ ตามสมัคร.(2560). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหยัดในการทำงานของข้าราชการทหารไทย. (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สาขาพัฒนาสังคม.
Tamsamak,T.(2017). patčhai thāng čhit sangkhom thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam prayat nai kānthamngān khō̜ng khārātchakān thahān Thai. [Psycho-social as Correlates to Saving Behavior at Work in Thai Army Forces.] Master’s Thesis. Nation Institute of Development Administration.
ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ. (2550). การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา ของนักเรียน. รายงานการวิจัยฉบับที่ 110 . สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Intasuwan,P. (2007). kānwičhai læ phatthanā phrưttikam kān bō̜riphōk dūai panyā khō̜ng nakrīan. [Research and Development of Intellectual Consumption in Students].Research Report 110th . Behavioral Science Research Institute (BSRI), Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ.(2547). การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชน.รายงานการวิจัยฉบับที่ 99. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Intasuwan,P.(2004). kānwičhai læ phatthanā phrưttikam kān bō̜riphōk dūai panyā khō̜ng yaowachon .” [[Research and Development of Intellectual Consumption of Youths]. Research Report 99th . Behavioral Science Research Institute (BSRI), Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง.(2549). ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบ้าน วัด โรงเรียนและจิตลักษณะที่เกี่ยวยข้องกับพฤติกรรมพระพุทธศาสนาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร.(ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สาขาพัฒนาสังคม.
Sawatthaisong, S.(2005). patčhai chœ̄ng hēt bǣp būranākān khō̜ng bān wat rōngrīan læ čhit laksana thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam phra phut sātsanā khō̜ng nakrīan matthayommasưksā tō̜n ton thī khaorūam khrōngkān khāI. [Integration of Family, School, Religion, and Psychological Characteristics as Correlates of Buddhist Religious Behavior of Junior High School Students of Buddhaputtra Training Camp] Master’s Thesis. National Institute of Development Administration.
ยุภาวรรณ ดวงอินตา. (2549). การวิจัยเพื่อสร้างแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตนสำหรับนักศึกษา (ภาค นิพนธ์). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สาขาพัฒนาสังคม.
Duanginta, Y. (2006). Kānwičhaiphư̄asāngbǣpwatlaksanamungʻanākhot KhūapkhumtonSamrapnaksưksāResearch [Based construction of future orientation self-control measure for college students.] (Term paper). National Institute of Development Administration.
รุจิเรศ พิชิตานนท์. (2546). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย (ภาคนิพนธ์). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สาขาพัฒนาสังคม.
Bhichitanonda, R. (2003). patčhai thāng čhit sangkhom thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam chalāt lư̄ak kin khō̜ng nakrīan wairun tō̜n plāI. Psycho-Social Correlates of Smart Eating Choice of Late Adolescents. Master’s Thesis. Nation Institute of Development Administration.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง .(2557). การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาในประเทศไทยและมาเลเซีย.รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
Pimthong, S. (2015). kānsưksā khām watthanatham patčhai thāng čhit sangkhom thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam kān bō̜riphōk yāng phō̜phīang khō̜ng naksưksā nai prathēt Thai læ Mālēsīa. [Psychosocial factors correlated with sufficient consumption behavior of students in Thailand and Malaysia.] Asian Social Science, 11(4), 169-179.
สุรพงษ์ ชูเดช. (2534). ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับจิตลักษณะที่สำคัญของนิสิต.ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (พฤติกรรมศาสตร์). สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Chudech, S.(1991). khwāmsamphan rawāng prasopkān nai mahāwitthayālai kap čhit laksana dœ̄mthī samkhan khō̜ng nisit [Correlates between university experience and important psychological characteristics of students]. Master Thesis, M.S. (Applied Behavioral Science Research). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University.
แสงเดือน เสาะสูงเนิน. (2559). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สาขาพัฒนาสังคม.
Sohsoongnnern, S.(2016). patčhai chœ̄ng sāhēt thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam kānchai chīwit tām lak sētthakit phō̜phīang khō̜ng nakrīan matthayommasưksā tō̜n plāi [Psychosocial Factors as Correlate of Sufficient Behavior of Secondary School Students]. Master’s Thesis. National Institute of Development Administration