ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ: อาคารสำนักงานให้เช่า ระดับ เอ ในบริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาอาคารอับดุลราฮิม

Main Article Content

ธงชัย ทองมา ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

บทคัดย่อ

               อาคารสำนักงานให้เช่าระดับ เอ ในบริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานครเป็นประเภทอาคารที่  สรรหารายได้และมูลค่าของอาคารจากสภาพอาคารที่ดี ความทันสมัยของระบบประกอบอาคาร การทำงานของระบบประกอบอาคารที่ดี และคุณภาพการบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีรายละเอียดพิเศษเฉพาะ งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ ของอาคารสำนักงานให้เช่าระดับ เอ ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้เช่าอาคารและผู้ใช้งานเป็นประจำใน  อาคารอับดุลราฮิมจำนวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและใช้การเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบย้อนกลับพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ ของผู้เช่าและผู้ใช้งานเป็นประจำที่เป็นตัวแปรอย่างเข้มข้นพบ 5 ปัจจัยได้แก่ 1)ด้านการเป็นผู้นำ 2)ด้านผลิตภัณฑ์ 3)ด้านบุคลากร 4)ด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และ5) ด้านกระบวนการ ซึ่งสามารถนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์ทางด้านการจัดการและทางด้านการตลาดต่อไป

คำสำคัญ :      1.การจัดการ. 2. การบริหารทรัพยากรกายภาพ. 3. อาคารสำนักงานระดับ เอ.

Abstract:

            Grade A Offices Commercial Offices In The Central Business District of Bangkok business district as the center of the building Nomination of state revenue and the value of building great building  Modernization of building systems Building a better system performance And quality management, it is important to have a detailed and specific. This research is quantitative research The purpose is to study the factors that affect their satisfaction with the deal Management of Facility Management Grade A office building for rent in Bangkok The sample were 359 used in this research is the building and the building Abdul Rahim The tools used in this research were questionnaires were used for data analysis Multiple regression analysis was used to select variables into the equation backward The factors that 

affect satisfaction with management Management of physical resources Tenants and users as an intensive variable found five factors:1)leadership 2)the product 3)personnel 4)the creation and presentation of physical characteristics and 5)the process Which can result from the application of strategic management and marketing next

Keywords: 1. Management 2. Facility Management 3. Grade A Offices   

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ