อิทธิพลความเป็นเลิศของคุณภาพบริการที่มีต่อความไว้วางใจในการใช้บริการและการบอกต่อ ของผู้ใช้บริการบางจาก กรีนวอช เดอะพรีเมี่ยม (สาขาวิภาวดีรังสิต-หลักสี่)

Main Article Content

กรกนก ชุบแวงวาปี วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นเลิศของคุณภาพบริการ ความไว้วางใจในการใช้บริการอิทธิพลความเป็นเลิศของคุณภาพบริการที่มีต่อความไว้วางใจในการใช้บริการ อิทธิพลความเป็นเลิศของคุณภาพบริการที่มีต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการ และอิทธิพลความไว้วางใจในการใช้บริการที่มีต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการบางจาก กรีนวอช เดอะพรีเมี่ยม (สาขาวิภาวดีรังสิต-หลักสี่) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการบางจาก  กรีนวอช เดอะพรีเมี่ยม (สาขาวิภาวดีรังสิต-หลักสี่ )จำนวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าความเป็นเลิศของคุณภาพบริการ  ความไว้วางใจในการใช้บริการ และการบอกต่อของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า  ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจในการใช้บริการ  ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการ  และความไว้วางใจในการใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการ  ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดแนวทางในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อที่จะสามารถรักษาหรือเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้ธุรกิจ

คำสำคัญ  : ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการ/ ความไว้วางใจในการใช้บริการ/ การบอกต่อของ ผู้ใช้บริการ

 

Abstract

            The purposes of this research were aimed to study excellence of service quality, trust in the service ,word of mouth the customer, influence of the excellence of service quality to trust in the service, influence  t he excellence of the service to word of mouth the customer, influence of trust in the services to word of mouth the customer. The questionnaires were performing as a research instruments. The 320 samples  of  questionnaires were analyzed by using the statistical analysis program (SPSS). The statistic parameters which were used for this study were percentage 

mean and standard deviation, pearson’s product moment correlation coefficient, simple and multiple regression analysis with 95% significance.

               The overall results of excellence of service quality, trust in the service, word of mouth the customer are in the many range. For the result of influence the excellence of service quality has a positive influence to trust in the service. The excellence of service quality has a positive influence to word of mouth the customer. Trust in the service has a positive influence to word of mouth the customer. These results will make entrepreneur to guide the planning and marketing strategy of the business effectively.    In order to maintain or increase the growth rate of sales. Market share And increase profitability to the business.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ