อิทธิพลของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร ตามแนวทางความสุข 8 ประการ ที่มีต่อความสุขในการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และความตั้งใจในการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน

Main Article Content

ศศิธร เหล่าเท้ง วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ  

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรตามแนวทางความสุข 8 ประการ ที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน 2) ศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทำงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 3) ศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทำงาน ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออก และ 4) ศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการทำงาน ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานบริษัทริกิการ์เม้นส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จำนวน 334 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ทดสอบความสอดคล้องของข้อคำถามด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวัด และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย โดยใช้เทคนิควิธีนำเข้า ผลการวิจัยพบว่า 1)กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรตามแนวทางความสุข 8 ประการ มีอิทธิพลทางบวกต่อความสุขในการทำงาน กิจกรรม Happy Body (สุขภาพดี), Happy Heart(น้ำใจงาม), Happy Relax (ผ่อนคลาย), Happy Brain (หาความรู้), Happy Soul (มีคุณธรรม), Happy Money  (ใช้เงินเป็น), Happy Family (ครอบครัวที่ดี) และHappy Society (สังคมดี) 2) ความสุขในการทำงานมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 3) ความสุขในการทำงานไม่มีมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจในการลาออก และ 4) ประสิทธิภาพการทำงานไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจในการลาออก ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้ จะทำให้ตัวพนักงานเองทราบถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงที่ได้จากการดำเนินการตามกิจกรรมสร้างสุขทั้ง 8 ประการ อีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญ กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร, ความสุขในการทำงาน, ประสิทธิภาพการทำงาน, ความตั้งใจในการลาออก

Abstract

               The objectives of this research are to 1) study the influence of happiness activities in the organization by happy-8 model that effect to happiness at work 6) study the influence of happiness at work that effect to productivity of work 7) study the influence of happiness at work that effect to intention of resign 8) study the influence of productivity of work that effect to intention to resign. The sample group in this research is 334 workers in Riki Garments Co.,Ltd Ratchaburi Industrial Estate. By using questionnaires as the research tool and testing congruence of questionnaires by Index of Item-Objective Congruence, testing structural accuracy of tools and analyzing the confidence of questionnaires by α- Coefficient. Statistics in data analysis were percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient and hypothesis testing in simple regression analysis. The result of this research found that 1) Happiness activities in the organization by happy-8 model have a positive influence on happiness at work, those are Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family and Happy Society Activities. 2) Happiness at work has a positive influence on productivity of work. 3) Happiness at work doesn’t have a positive influence on intention to resign. 4) Productivity of work doesn’t have a positive influence on intention to resign. The result of this research will make the employees know true result of the management by 8 happiness activities. In addition, it becomes the method for the principle to specify the efficient plan of human resource development including to develop the organization to be the organization of everlasting happiness continually.

Keyword Happiness activities in the organization by happy-8 model, happiness at work,

               productivity of work, intention of resign

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ