อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานผ่านการมีส่วนร่วม ของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Main Article Content

นารี สุขดี วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงบประมาณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และการทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาอิทธิพลของความรู้ และทัศนคติที่มีต่อกระบวนการบริหารงบประมาณ และการศึกษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประชากร คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วม และความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

               ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความรู้ในกระบวนการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติต่อกระบวนการบริหารงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงบประมาณในภาพรวมจัดอยู่ในระดับปานกลาง ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ทัศนคติต่อกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ประโยชน์จาการวิจัยในครั้งนี้พบว่า มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมด้านการบริหารงบประมาณให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ รวมทั้งให้ความสำคัญในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้จะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 

Abstract

               This research aimed to study the knowledge, attitude, and contribution of Kanchanaburi Rajabhat University personnel in the institution’s budget management process. The testing of hypotheses was conducted for the purpose of studying the impact of knowledge and attitude on budget management process as well as the impact of personnel contribution in budget management process of Kanchanaburi Rajabhat University on operational success. The subject of study personnel of Kanchanaburi Rajabhat University employed during the budget year of 2012. The research instruments applied for data collection includes questionnaire which comprises of general information of the participants, knowledge, attitude, contribution, and the success of budget management process of Kanchanaburi Rajabhat University. Data analysis in this research was conducted through the use of statistics, mean, and standard deviation whereas research hypotheses are tested using simple linear regression analysis.

               Research results revealed that in overall, the study group’s knowledge in regards to budget management process was significantly high. In terms of their contribution in budget management process, however, remained at medium level. The overall operational success in accordance to the budget management process was considerably high. Based on the results of hypotheses testing, it can be found that both knowledge and attitude in regards to budget management process showed a positive impact on personnel contribution in the budget management process of Kanchanaburi Rajabhat University. Similarly, personnel contribution in the institution’s budget management process also had a positive impact on the success institutional operation in compliance with the budget management of the university.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ