การให้ความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ์ การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

Main Article Content

วิยะดา หมัดอุสัน อมรรัตน์ จิระศึกษา พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการให้ความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้แทนองค์กรในส่วนกิจกรรมสัมพันธ์ สายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด สำนักงานใหญ่ จำนวน 15 คน ผลการศึกษา พบว่าความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เทคโนเซล (เฟร์ย) คือ การช่วยเหลือ และให้ความรู้แก่ผู้ที่มีศักยภาพในสังคมที่สามารถช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากให้สามารถช่วยเหลือตนเอง เป็นการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเข้าไปมีส่วนร่วม และแก้ไข ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะทาให้บริษัทเติบโตไปพร้อมกันกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม เพื่อนาไปสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืน

               ด้านรูปแบบ CSR นั้น องค์กรได้จัดตั้งหน่วยงานภายในที่ดูแลด้านโครงการนี้โดยตรง เป็นความตั้งใจในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแท้จริง โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตามที่กฎหมายกาหนด บริษัทดำนินโครงการ CSR มา 13 ปี มี โครงการต่อเนื่อง 21 โครงการ มีรูปแบบการดาเนินกิจกรรม CSR ดังนี้ 1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม 2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม 3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม  4. การบริจาคเพื่อการกุศล 5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน 6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกำลังซื้อของคนในระดับฐานราก

 

Abstract

            The Meaning, Patterns and Strategies of Corporate Social Responsibility of CSR of Techno-Sell (Frey) Co.,Ltd. This research was a quantitative research, data collection, document analyzing and in-depth interview from representatives of the organization in relation to strategic management organization of head office amount 15 informants a result that is show by this following The Meaning of CSR of Techno (Sell-Frey) view is “To improve the group of social working to make them has an ability to help others people and “To improve a better quality of life of society” by being a part and help people to solve a problem 

sustainability and continuously. The profit of society has become a first things to consider the way CSR projects and activities it is, in willing and concentrating to develop a company and society quality simultaneously and to make a society to become a sustainable society.

               Techno (Sell-Frey)’s has established a CSR department for direct expression of social responsibility. Company has social activities as required by law and has run CSR program since 2003. Until now has 21 program ongoing. The pattern of CSR were 1) corporate cause promotion 2) cause related marketing 3) corporate social marketing 4) corporate philanthropy 5) community volunteering 6) socially responsible business practices 7) developing and delivering affordable products and services

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ