“กาแฟดอยช้าง”คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการไทยภายใต้ตราสินค้าเพื่อการค้าที่เป็นธรรม

Main Article Content

นันท์นภัส ทรัพย์โชคธนกุล กรกมล อินทร์สอน ธันยพร ช่างเสนาะ พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

               บทความนี้กล่าวถึง ธุรกิจกาแฟดอยช้างภายใต้ตราสินค้าเพื่อการค้าที่เป็นธรรม โดยศึกษาถึงการดำเนินธุรกิจกาแฟดอยช้างภายใต้ตราสินค้าเพื่อการค้าที่เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ประกอบการไร่กาแฟ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านของผลตอบแทน ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และด้านการเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการไร่กาแฟดอยช้าง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพราะปัจจัยเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งที่สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายต่อผู้ประกอบการธุรกิจของประเทศไทยสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการศึกษาพบว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจกาแฟดอยช้าง มาจากเกษตรกรชาวเขาที่อาศัยอยู่บนบนดอยช้างที่มีอาชีพปลูกฝิ่นมาก่อน และเปลี่ยนมาปลูกกาแฟตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อลดการแผ้วถางป่าจากการปลูกฝิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ชาวบ้านดอยช้างได้รับแจกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าเพื่อนำมาปลูก แต่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา  ภายหลังทุกคนจึงรวมตัวกันเพื่อสร้างบริษัทของตนเองขึ้นมา  มีการควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟจนกระทั่งเป็นที่ต้องการของตลาดและขายได้ราคาดี  ด้วยกรรมวิธีการผลิตเฉพาะของกาแฟดอยช้าง  ส่งผลให้กาแฟดอยช้างเป็นที่ยอมรับและเป็นกาแฟอันดับ 1 ของโลก บริษัทกาแฟดอยช้างมีลักษณะการทำงานโดยอาศัยแรงกายและจิตอาสาจากชาวบ้านเป็นสำคัญ เน้นสร้างคนเพื่อพัฒนาธุรกิจและชุมชนให้เข้มแข็งจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้  จึงเป็นเหตุผลสำคัญในการได้มาซึ่งตราสินค้า Fairtrade ซึ่งส่งผลให้กาแฟดอยช้างมีอัตราการเติบโตขึ้น ชุมชนมีการพัฒนาในหลายด้าน อาทิเช่น การสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกจิตสำนึกให้มีการอนุรักษ์ผืนป่า การนำมาซึ่งรายได้ของชุมชน รวมถึงเป็นการยกระดับให้เกษตรกรบนดอยช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น

 

Abstract :

            The study of  Doi Chang coffee runs the business under a good brand of the equal trade. There are 4 sides of the entrepreneur quality life such as the return of investment, the security for working, the ability development and the social responsibility. The quality life of Doi Chang coffee entrepreneur is useful for other businesses to develop business and to determine the strategies. All four factors can build both opportunity and challenge for many entrepreneurs in Thailand. As for the information about the beginning of Doi Chang coffee was from the people who lived in Doi Chang Mountain called “tribesman”. They mostly grew the opium plants and expanded around the mountain area before they have changed to grow the coffee trees instead because of the Royal projects. We found that this big change not only decreased to destroy the amount of trees in the forest entirely but also developed a tribesman life for a better. The Doi Chang people have got the Arabica seeds for cultivated but they were given the underprice from the middleman. After that an exploitation of the middleman, they decided to gather their group to build the company finally. They controlled every production steps in unique for the best quality of coffee. Doi Chang coffee seeds is well-known in the coffee business with high demand and good price. The unique production of Doi Chang coffee can be accepted to be the best coffee in the world generally. The Doi Chang coffee company style emphasizes the people importantly by supporting everybody to have a good job and getting an income continually. Moreover, there are many advantages for the people living in a strong and good community. This is reason why Doi Chang coffee is guaranteed by the Fairtrade Brand that makes the Doi Chang coffee gets more expansion ratio in coffee market. And it can develop the society in many ways for example making a chance to exchange the knowledge to each other, realizing to preserve the forest area, and becoming an income of community along with raising agriculturists in Doi Chang going forward with a sustainable quality life.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ