รูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลในความต้องการของชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

สาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์ สุดารัตน์ รัตนกิจไพบูลย์ พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึง รูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลในความต้องการของชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ์วิทยา การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

               ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลในความต้องการของชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการตลาดเพื่อสังคมขององค์กร มากเป็นอันดับแรก เนื่องจากหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ การพัฒนาและสนับสนุน เพื่อชาวบ้านและชุมชม รองลงมาคือ การส่งเสริมประเด็นสังคม อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน การบริจาคตรง การตลาดอิงการกุศล ตามลำดับ

               กิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในความต้องการของชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 2. ด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 4. ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 5. ด้านบริการ 6. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ชาวบ้านเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด โทษของยาเสพติด การดูแลป้องกันเรื่องปัญหายาเสพติดหรือแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น ดังนั้นนอกเหนือจากทำงานกระจายอำนาจตามหน้าที่ สมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีจิตอาสาในการเป็นพลเมืองดี

Abstract

            The purpose of this research was Pattern and Activity of Corporate Social Responsibility of subdistrict administrative organization on need of population in Moo 2, Yaicha, Sampran, Nakhon pathom province. This research was qualitative research by using the phenomenology research methodology, documentary study analysis (Journals and articles), data and electronic media collection, and in-depth interview with population in Moo 2, Yaicha, Sampran, Nakhon pathom province. The research instrument was in-depth interview by descriptive analysis.

               The result of the study revealed that Pattern and Activity of Corporate Social Responsibility of subdistrict administrative organization on the requirement of population in Moo 2, Yaicha, Sampran, Nakhon pathom province. This research was separated 5 parts, that subdistrict administrative organization made the most marketing of corporate social responsibility because the core responsibility of organization were to developed and to supported for citizen in community, the secondary was to supported the social subjects, to helped the social by the volunteer, direct donation, marketing for charity, etc.  

               The activity of corporate social responsibility (CSR) of population in Moo 2, Yaicha, Sampran, Nakhon pathom province. This study could be divided 6 categories, 1. social and cultural 2. health care promotion 3. environment 4. to broadcast for Public relations  5. services 6. learn and study encouragement. The most important was social and culture that the citizen was focused the drug of problems, to protect about conspiracy of teenagers and drug of problems. Not only they did work in their responsibility but also member of subdistrict administrative organization will must being service mind in being good citizen. 

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ