ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน และความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายการบริการและการขาย 1 เขตการบริการและการขาย 1

Main Article Content

กิตติมา พันธ์พุทธรัตน์ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน 2) เพื่อศึกษาความตั้งใจในการลาออกจากงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน 4) เพื่อเปรียบเทียบความตั้งใจในการลาออกจากงาน 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน กับความตั้งใจในการลาออกจากงาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับพนักงานบมจ.ธนาคารกสิกรไทยเครือข่ายบริการ 1 เขตการขายและการบริการ 1 จำนวน 221 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าแอฟ  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

               ผลการวิจัย พบว่า 1) พนักงานมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก 2) พนักงานมีความตั้งใจในการลาออกจากงานอยู่ในระดับปานกลาง 3) ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกันตามข้อมูลส่วนบุคคล 4) ความตั้งใจในการลาออกจากงานแตกต่างกันตามข้อมูลส่วนบุคคล 5) ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงาน

 

ABSTRACT

               The purpose of this research 1) to studied the satisfaction in quality of work life 2) to studied the intention to quit work 3) to compared the satisfaction in quality of work life 4) to compared the intention to quit work and 5) to studied the relation between the satisfaction in quality of work life and the intention to quit work. The information collected by questionnaire with 221 employees in Kasikornbank Public Company Limited network of service and sales 1 zone service and sales 1. The information were analyzed by percentage, average, standard deviation, and Independent Samples t-test, F-test and Pearson Correlation.

               The research result revealed 1) The employees satisfied in quality of work life at high level. 2) The employees intended to quit work at intermediate level. 3) The satisfaction in quality of work life is different by personal information. 4) The intention to quit work is different by personal information. 5) The satisfaction in quality of work life negatively affect to the intention to quit work.

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ