ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Main Article Content

นนท์ธวัฒน์ จุติโชติพงศ์ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ  

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และเพื่อศึกษาความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ตัวแทนผู้บริหาร และประชาชนจากชุมชนที่ได้รับการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวนรวม 21 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัยและการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

               ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมความรับผิดต่อสังคมด้วยวิธีการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในเชิงร่วมกันแก้ไขในด้านของการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็นการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในเชิงรุก แบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงตอบสนอง มีการกำหนดจุดยืนที่เป็นจิตสำนึกในการดำเนินการแบบได้ใจชุมชน และโดดเด่นในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแบบ การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนหลักของกิจการ หรือเป็นการทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบ และได้ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีการดำเนินการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนและสมดุลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และพบว่าการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นส่งผลกระทบทางบวกเป็นส่วนใหญ่และองค์กรได้รับความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมนั้นไม่จำเป็นต้องวัดผลได้ แต่จะทำหน้าที่ชี้นำเป้าหมายสำคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้ เพราะการที่บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้มากมายนั้นไม่สามารถชี้วัดได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรตอบสนองต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับคน ชุมชน และสังคม ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Abstract

            The purpose of this research is to study the impact of corporate social responsibility. To study participation in the activities of social responsibility activities. To study a model of the project of social responsibility of Mitrphol co., ltd. And to study the success of corporate social responsibility activities of Mitrphol co., ltd.is a research using the method of qualitative research. By collecting data from key informants is the executive agent. And the people from the community have been on activities of corporate social responsibility, Mitrphol limited amount 21 people. Data were collected by in depth interviews and observation. Analysis of qualitative data analysis by inductive and comparative analysis of the data.

               The study shows that the company Mitrphol limited the activities of a variety of social responsibility the form and method of business activities in the solution in terms of helping to treat social difficulties with business processes. In order to improve the health of the community and environmental protection proactively. Social responsibility of response. The point is a community in the rule consciousness and featured in the activities of social responsibility in the process of main business. Is a business for profit with responsibility. And the importance of the activities, cooperative parties.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ