การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Main Article Content

มาลี วัชรารัตนกุล

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  คือ  (1)   เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องสารเสพติดให้โทษ   สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ที่มีประสิทธิภาพ  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารเสพติดให้โทษ  ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  (3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องสารเสพติดให้โทษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยการสุ่มแบบยกชั้น (Cluster Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน 25 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1)  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญ (2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สารเสพติดให้โทษ (3) แบบทดสอบเพื่อใช้เป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สารเสพติดให้โทษ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สารเสพติดให้โทษ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานและทดสอบ T - test ผลการวิจัยพบว่า  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสารเสพติดให้โทษ มีค่าเท่ากับ  80.72/82.66  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าความก้าวหน้า X= 8.92, ค่า t = 12.437) 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสารเสพติดให้โทษ อยู่ในระดับดี  (X= 4.06 , SD. = 0.47)

 

Abstract

            The purposes of this research were :

          1)  to  develope Computer Assisted Instruction on the  addictive substances lesson for vocational Certificated students  2) to compare the academic achievement about the addictive substances of the students those studied through the Computer Assisted Instruction before and after learning  3) to study the opinion of the students those studied with Computer Assisted Instruction about the addictive substances  The sample were 25 vocational certificate students in the second semester of the year 2553 in Nakhonpathom Polytechnic College derived from cluster sampling

            The instruments used in this research consisted of :  1)  constructional Interview form for asking the specialists.  2)  Computer Assisted Instruction lesson about the addictive substances  3) Tests for measuring academic achievement after learning through Computer Assisted Instruction about the  addictive substances  4)  questionaire about opinion to Computer Assisted Instruction about the  addictive substances Statistics used for analyzing data were mean, standard deviation and T-test.

            The research finding were summarized as follows : 1) the efficiency of the Computer Assisted Instruction about the  addictive substances were 80.72/82.66 that ment it had more effiecient than expected criterion. 2)  post academic achievement of the students higher than pre-test at the significant level at .05  3)  The opinions of the students   to the Computer Assisted Instruction about the  addictive substances were at high level (X = 4.0606 , SD = 0.47)

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ