การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

ศิริรัตน์ กระจาดทอง

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ให้มีประสิทธิภาพ (80/80)  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนศรีประจันต์       “เมธีประมุข”  ปีการศึกษา 2553 ได้จากการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มยกชั้น (Cluster sampling)        มา 1 ห้องเรียน จำนวน 33 คน

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย   1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญ  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (X)   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติ t – test 

            ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบในร่างกาย มีประสิทธิภาพ   80.02/82.58 สูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่กำหนดไว้   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม   เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ ดี      (X  =  4.29, S.D = 0.50 )

 

Abstract

            The purposes ofthis research were : 1 ) develop The Computer Assisted Instruction : Game Type on Component of computer for mathayomsuksa 2 students of Sriprachan “Methipramuk” school. In order  to  meet standard  criterion ( 80/80) , 2)Compare the difference  of the  student’ achievement scores earned  before and after using The Computer Assisted Instruction :Game Type on Component of computer and 3) Study  the students’opinion towards  The Computer Assisted Instruction : Game Type on Component of computer.

            The research samples consisted of 33 students of mathayomsuksa 2, Sriprachan “Methipramuk” school. The research was conducted  within the second semester  of the academic year 2010,were selected  as research  samples  by  Cluster sampling

            The   instruments   used   for   gathering   data   were :  1)   A  questionnaires  Expert's   opinion,  2)   The  Computer  Assisted  Instruction :Game Type on Component of computer  for mathayomsuksa 2 students,   3) A learning achievement test  as pretest and posttest, and 4)   A  questionnaires  on opinion   towords  the  programmed. The collected  data  were analyzed by the statistical means of mean,  standard deviation and  t - test.

            The  results  of  this  research  revealed  as  the  following  :  1) The  Computer  Assisted Instruction : Game Type on Component of Computer on Circulatory system  was  found  efficient  at  the  level  of  80.02/82.58,  and  higher  than  the select  efficient  criterion  of  80/80,  2)  The  students' achievement scores earned from the posttest  scores at the level of  0.05 ( t  =  20.35 ) , and  3) The participated students'  opinion  towards   the Computer Assisted Instruction :Game Type were at a good  level  (  X  = 4.29, S.D= 0.50  ).  

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ