การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Main Article Content

ฟาริดา วรพันธุ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์ 3) เพื่อศึกษาผลงานปฏิบัติการออกแบบงานกราฟิกของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา รายวิชา 468218 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์ 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 4) แบบประเมินผลงาน 5) แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ย (), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และเปอร์เซ็นต์ ( % )

            ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์ที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อ ด้านเนื้อหาและด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง ( = 3.29, = 0.25) 2. ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์ ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยที่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนได้คะแนนร้อยละ 57.85 ( = 11.57, = 2.01) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 87.14 ( = 17.42, = 2.20) 3. ผลงานของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.67  4. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์ อยู่ในระดับดี ( = 3.98, = 0.12)  

 

Abstract

            The purpose of this research are:1)To develop the computer multimedia practices on a vector graphic program lesson for undergraduate students, Educational technology major Silapakorn University. 2) Comparing the leaning achievement pre-test and post-test by using computer multimedia practices on vector graphic program lesson. 3)To study the performance of the graphic design of students by using computer multimedia practices on vector graphic program.4)Study students opinion toward computer multimedia practices on vector graphic program. The population for this research is 21 students of Educational technology major First Semester, 2011 Academic Year, Silapakorn University.

            The research instrument major are:1) A structured interview 2)Computer multimedia practices on using vector graphic program 3) The learning achievement test.4) Performance evaluation graphic design form 5) Questionnaire for student opinion. Data were analyzed by using the average result () , standard deviation () , and percentage (%)

            The result of the research are:

            1.  Computer multimedia practices on using vector graphic monitoring quality and multimedia content amount of five persons in the overall medium level. ( = 3.29, = 0.25)

            2.  Learning achievement with computer multimedia practices on using vector graphic program. Pretest scores were 57.85 ( = 11.57, = 2.01) post-test scoring 87.14 ( = 17.42, = 2.20) percent scores of post-test higher than pre-test.

            3.  Students performance of the graphic design by using computer multimedia practices on using vector graphic program, as good level score of students 76.67 percent.

            4.  Students opinion with computer multimedia practices on vector graphics program at a good level. ( = 3.98, = 0.12)

 

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ