การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Main Article Content

สมหมาย มณีโชติ

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เรียนในรายวิชา ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้น โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 30 คน

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางในการสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย  2) บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2  3) แบบประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2  5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

            การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า T-Test แบบ Dependent Samples

            ผลการวิจัยพบว่า

            1) ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เท่ากับ 80.92/83.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดที่ 80/80

            2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

            3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับ มาก

 

Abstract

            The purposes of this research were: 1) to develop multimedia instruction on computer graphic lesson that affects the achievement for second year students at Nakhonpathom Rajabhat University in the efficiency in accordance with the criteria 80/80. 2) compare learning achievement of the students before and after using the developed multimedia instruction, and 3) study the students' satisfaction of the multimedia instruction on computer graphic lesson.

            The research samples consisted of 30 students on the second semistry, academic year 2011 that registered in course fundamental multimedia, selected by the simple random sampling.

            The instruments of this research were: 1) structured interview which used for interviewing expert’ opinions. 2) multimedia instruction on fundamental computer graphic lesson, 3) the quality assessment test on the multimedia instruction on computer graphic lesson,  4) the achievement test multimedia instruction on computer graphic lesson for second year students, and  5) the questionnaires form on students’ satisfaction the multimedia instruction on computer graphic lesson for second year student.

            The data were analyzed by using mean, standard deviation, and T-Test for Dependent  Samples.

            The resuits of the study were as follows:

            1)  The multimedia instruction on computer graphic lesson for second year bachelor degree students was found at E1/E2 80.92/83.11 accordance with the criteria 80/80.

            2)  The students learning achievement by using multimedia instruction on computer graphic lesson for second year bachelor degree students posttest higher than pretest at the .01 level of significant.

            3)  The students' satisfaction by using of the multimedia instruction on computer graphic lesson is at a high level of 4.07 as expected.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ