การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด

Main Article Content

บุศรา สวนสำราญ

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบหลัง (One-Shot Case Study)  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พืช ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ตามเกณฑ์ 80/80   2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กับเกณฑ์ร้อยละ 80   3) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กับเกณฑ์ร้อยละ 80 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 คน ของโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค่าที (T-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

            ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.58/88.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.13  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 80  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  82.81 อยู่ในระดับคุณภาพสูง และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 80  4) ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบ

คู่คิด โดยภาพรวมคือ นักเรียนทุกคนชอบและพอใจต่อวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะได้ทำงานคู่กับเพื่อน ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  ได้ฝึกอ่าน  กิจกรรมทำให้เกิดการจดจำมีความรู้มากขึ้น ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น   การทำแผนภาพความคิดทำให้มีจินตนาการ สนุก  สามารถนำรูปแบบตาราง KWLH plus ไปใช้บันทึกการอ่านในเรื่องอื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ

 

Abstract

            The experimental research of One-Shot Case Study  were conducted with purposes to  : 1)  study the effectiveness of the lesson  plans for the fifth grade students taught by KWLH plus techniques with think - pair -share to  meet 80/80  criterion.  2)  compare learning outcomes after being taught  by   KWLH plus technique with think - pair- share  comparing  with  80% criterion.   3) compare analytical thinking skills of the fifth grade  students taught by KWLH plus techniques with think- pair- share  comparing with  80% criterion  and  4) study the students’ opinions toward the instruction by KWLH plus technique with think- pair- share.

The sample consisted of  the  fifth grade students in Bannongtapang school under the jurisdiction of the Office Kanchanaburi Education Service Area 2 in the first semester of the 2011 academic year. The research instruments  were : 1) lesson plans of  KWLH plus technique with think- pair- share.  2) learning outcomes  test  3) analytical thinking skills test  and  4) a questionnaire. The statistic analysis employed were percentage  (%), mean (X), standard deviation (S.D.) , t-test  and content analysis.

            The research findings of this study : 1) the effectiveness of the lesson plans of  KWLH plus technique with think - pair- share were above the criterion  88.58/88.13,  2) the students’ learning outcomes after learning by KWLH plus technique with think – pair - share were 88.13 %  which higher than 80%  and statistically significant at the  .05 level,  3) the students’ analytical thinking skills  after learning  by  KWLH plus technique with think- pair - share  were  82.81 %  which higher than 80 % criterion and  4) the  students’ opinions  toward the instruction  by KWLH plus technique with think - pair - share revealed that the students had fun to learn and work with  friends, to share their knowledge with friends, to practice critical thinking, to read for more knowledge and to  increase  the imagination.

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ