การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

Main Article Content

อำภาพร ระนาฎศิลป์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  2) ศึกษาความสามารถในการทำโครงงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)   อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ที่เรียนอยู่ใน ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  35  คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  ใช้เวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง  รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีโครงงาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที  แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  (t-test แบบ Dependent)  และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 หลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

            2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการทำโครงงาน  หลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมาก 

            3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

 

Abstract

                    The  purpose  of   this  research  were  1)  to  compare the development of  learning achievement   on  Report  writing   of  before  and  after  experiment by using project  approach  2) to study students’ ability on a project work. 3) to study  the opinions  of  student about using project  method  teaching  of  the third  grade  student from  Wat  Thammasala  School. The sample  of  this research were 35 students  from  of  the third  grade student Wat Thammasala  School, Amphoe  Mueang,Nakhonpathom Province in  academic year 2011. The  schools repersteitainbes  are  gained  by  Simple Random Sampling from drawing lots.  The duration of the experiment was 2 hours /a week  for 10 hours.  The  research  instruments  were lesson plans  by using project  approach,  the achievement  test  and questionnaire for invertigating the opinion of student by using project method teaching. Data  were  analyzed  by  frequencies, mean,  standard  deviation  and  t – test Dependent  and  content analysis.

            The  research  result  of  this  study  were  :

            1)  There was a significant different between writing  skill  report of  the study of  the third grade student  at  the .05 level, which  after  study  higher  than  before study.

            2)  The students have the ability to work on a project were at a good level.

            3)  The student’ opinions  on   project  approach were  at high  level.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ