การศึกษาการยอมรับการจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงของอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Main Article Content

นภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

Abstract

บทคัดย่อ

            การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงของอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชากรที่ใช้ศึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ จำนวน 15 คน และนิสิต จำนวน  369  คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอนยอมรับที่จะใช้อีเลิร์นนิงในรูปแบบของสื่อเสริม ร่วมกับการใช้การสอนหน้าชั้นเป็นหลัก เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพิ่มแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมของผู้เรียน และเป็นการพัฒนาการสอนของผู้สอนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์ ซึ่งผลจากการที่ผู้สอนได้นำอีเลิร์นนิงมาสอนในรูปแบบของสื่อเสริมนั้น ทำให้นิสิตมีระดับการยอมรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ภาพรวมอยู่ในระดับมากX =3.85  S.D = 66 ) ส่งผลให้นิสิตรับรู้ถึงความง่าย ในการใช้อีเลิร์นนิง อยู่ในระดับมาก X =3.83 S.D = 62) รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้อีเลิร์นนิง อยู่ในระดับมาก X =3.87 S.D = 64) และส่งผลให้นิสิตมีความตั้งใจในการใช้กระบวนการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก  X =3.86 S.D = 73)  ซึ่งผลการเปรียบเทียบระดับการยอมรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบว่า เพศ และประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มสาขาวิชา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Abstract

            This research aims to study the factors that affect teaching and learning though E-learning. The research samples are university instructors and students who are in the integrated learning program at Kasetsart University. The survey method that is used as the research methodology aims to 1) to study the adoption of e-learning and teaching-learning of undergraduate students and teachers in the integrated learning program, at Kasetsart University; 2) to compare the level of  students’ adoption in teaching and learning by e-learning in student that have different  sex computer skill compete experience. There are two groups of research samples. The first samples are 15 university instructors who were selected by selective sampling.

            A structured interview was used as the research method for data collecting. The second samples are 369 students who attended courses in the integrated learning program. They were selected by stratified sampling. The data was analyzed by statistic method that used frequency, percentage, means () standard deviation (S.D), Independent t-test, and f-test were used for data analysis.

            The research findings were as follows:

            1.  Acceptance level of university instructors on teaching and learning though e-learning is high statistic data. From research analysis, it presents that the research samples realize that the teachers’ role is the heart of student’s learning. They believe that teaching and learning processes do not happen only in the classroom. The teacher is enhanced to be effective technological users for teaching and learning. E-learning is acceptable way for enhancing teachers to learn new things such as new teaching and learning activities. The level of students, perception on teaching and learning though e-learning in the course of integrated learning program, at Kasetsart University. Overall, the maximum level of student’s perception on teaching and learning through  e-learning ( X=3.85 S.D = 66 ).From data analysis, it presents that the level of perceived ease of use of e-leaning at a maximum level ( X=3.83 S.D = 62), the perceived benefits of using technology in teaching and learning though e-learning at a maximum level (X=3.87 S.D = 64) and the intention of the process of teaching and learning though e-learning at a maximum level ( X=3.86 S.D = 73)

            2.  Comparative result of acceptance level of students on teaching and learning though e-learning, in the course of integrated learning program, at Kasetsart University, presents that gender and computer experience are significant on  the level of student’s perception on teaching and learning through  e-learning at Level of Significant 0.5.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ