การศึกษาความต้องการจำเป็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาท ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

รพีวรรณ บำรุง

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ตามสภาพที่เป็นอยู่ และสภาพที่ควรจะเป็น และวิเคราะห์หาสาเหตุของความต้องการจำเป็น กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 136 วัด ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 408 รูป ได้จากการสุ่มตามระดับชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น โดยพิจารณาจากค่า PNImodified   เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ คือแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีการตอบสนองคู่  และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) พระสงฆ์มีความต้องการจำเป็นต่อบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ตามสภาพที่เป็นอยู่อยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความต้องการจำเป็นมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ รองลงมาเป็น ด้านการศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และด้านการปกครองคณะสงฆ์ การคุ้มครองพระพุทธศาสนา 2) ผลการเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ให้ความสำคัญกับลำดับของความต้องการจำเป็นต่อบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน  3) สาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นต่อบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ต้องการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมเพิ่มบทบาทในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ติดตาม ประสาน กระตุ้น ส่งเสริม ให้วัดที่มีความพร้อมได้มีการจัดตั้งและดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมตามระเบียบมหาเถรสมาคม

 

Abstract

            This research aims to study and compare needs  assessment  of  the  monks’roles  in  Nakhon  Pathom  National  Buddhism  Office as they were and as they should have been, and to analyze causes of the needs. Stratified random sampling was used to acquire a sample group consisting of 136 temples and 408 monks. Statistical methods for data analysis used in this study were frequency, percentage, mean and standard deviation. Needs were prioritized based on PNImodified. Quantitative data were collected via a questionnaire with a 5-point rating scale and dual responses. Qualitative data were derived from group discussions and content analysis. The findings were as follows. 1. Monks had needs for roles of the Nakhon  Pathom  National  Buddhism  Office as they were at an average level and as they should have been at a very high level. The priority index of PNImodified needs is 0.494. The aspect that was needed the most was promotion of temples as educational centers, followed by religious rituals, Buddhist important days, monk administration and protection of Buddhism. 2. Results of comparison of monks’ needs for roles of the Nakhon  Pathom  National  Buddhism  Office  classified by individual factor showed that monks with different titles, ages, (formal) educational levels, (Buddhist) educational levels in the dharma and pali disciplines placed different levels of importance on needs for roles of the Nakhon  Pathom  National  Buddhism  Office. 3. The roles of the  Nakhon  Pathom National Buddhism  Office that were the most needed were support and promotion of temples as educational centers, followed by suggestions and recommendations of temples as places for young monks to practice Buddhist activities such as establishing Dharma practice centers, organizing events on Buddhist holidays and opening temples on Sundays.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ