การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคำนวณ เรื่อง การใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

Main Article Content

โสภิดา ชีพรับสุข

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคำนวณ
 เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคำนวณ เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน 3) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคำนวณ เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคำนวณ  เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบยกชั้น

            เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน 4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน 5)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน

            ผลการวิจัยพบว่า  

            1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคำนวณ เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.89/82.8 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80  

            2.  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคำนวณ  เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

            3.  ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาตารางคำนวณ เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน อยู่ในระดับดี

            4.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิชาตารางคำนวณ  เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน อยู่ในระดับดี

 

Abstract

            This purposes of this research were to : 1) to develop the computer assisted instruction lesson, Subject on formula and  Function in spreadsheet subject by students in matayomsuksa 5 students Sriwichaiwithaya school.  The standard efficiency  : 80/80  2) to compare before and after learning of the matayomsuksa 5 students by using Computer Assisted Instruction Lesson,  Subject on formula and  Function in spreadsheet subject. 3) to study the performance of the matayomsuksa 5 students by using Computer Assisted Instruction Lesson, Subject on formula and  Function in spreadsheet subject. 4) to study about the opinions of the  matayomsuksa 5 students which study by using Computer Assisted Instruction Lesson, Subject on formula and  Function in spreadsheet subject. The sample of this research, selected by using cluster sampling were the 30 students of one class in matayomsuksa 5 students of Sriwichaiwithaya school , Amphur Muang,  Nakhon pathom in the first semester of 2011 academic year.

            The research instruments were : 1) Lesson plan 2) Computer Assisted Instruction Lesson. 3) learning  outcomes achievement test. 4) The evaluation of working by matayomsuksa 5 students 5) Questionnaire about opinions of the students who study by using Computer Assisted Instruction Lesson. Data analysis and the statistics used in this research were mean (X) and standard deviation (S.D) t-test for dependent.

            This research were as follows:

            1)  The standard efficiency of the Computer Assisted Instruction lesson, Subject on formula and  Function in spreadsheet subject of the matayomsuksa 5 students of 80.89/82.83 which were the standard efficiency criterion of 80/80.  

            2)  The learning outcomes of the matayomsuksa 5 students which study by using the Computer Assisted Instruction Lesson, Subject on formula and  Function in spreadsheet subject  after learning higher than before learning at the significant level of 0.01.

            3)  The performance of the matayomsuksa 5 students by using Computer Assisted Instruction Lesson, Subject on formula and  Function in spreadsheet subject was at good level.

            4)  The opinions of the matayomsuksa 5 students by using Computer Assisted Instruction Lesson, Subject on formula and  Function in spreadsheet subject was at good level.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ