ผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

เขมวันต์ กระดังงา

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 โรงเรียนราชีบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ 2)เว็บสนับสนุนการเรียน 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4)แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และ 5)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย     (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ทดสอบค่า t-test

            ผลการวิจัยพบว่า

            1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            2.  พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น อยู่ในระดับดี

            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกันเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น อยู่ในระดับมาก

 

Abstract

            The purposes of this research : 1) to compare the achievement pre and post learning group process with web support on learning, basic website development subject.  2) to study behavior’s group working of Mathayomsuksa 2 by learning with group process through web support on learning. 3) to study the student’s learning satisfaction with group process through web support on learning, basic website development subject. The samples were 50 students studied in Mathayomsuksa 2/13 from Rachineeburana School, Amphur Muang Nakornpathom, in second semester of academic year 2011. The instruments in the research were; 1) lesson plan, 2) web support on learning, 3) the achievement paper test, 4) questionnaire of behavior’s group working, and 5) questionnaire student’s learning satisfaction with group process through web support on learning. Data were analyzed by using statistic mean (X), standard deviation (S.D) and t-test.

            This research finding were:

            1.  The student’s learning achievement group process with web support on learning, basic website development subject posttest learning is higher than pretest score learning significant at level .05 .

            2.  Behavior’s group working of Mathayomsuksa 2 by learning with group process through web support on learning, basic website development subject is in a good level.

            3.  The student’s learning satisfaction with group process through web support on learning, basic website development subject is in a high level.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ