ผลการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาท และการสอนแบบสตอรีไลน์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์

Main Article Content

นวัช ปานสุวรรณ

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลของการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตาม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์  วิชาวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที ( t-test for dependent samples)   

            ผลการวิจัย พบว่า

            1.  ผลการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนเท่ากับ  27.40  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16  และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเท่ากับ  75.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 สรุปได้ว่า การเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

            2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์วิชาวิทยาศาสตร์  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนเท่ากับ  13.47  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนเท่ากับ  22.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.40 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 สรุปได้ว่า การเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น

          3.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วย เกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนสตอรีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดี (X= 4.30, S.D. = 0.59)

 

Abstract

            The  obiectives of this research were to 1) to compare the effects of learning with role playing computer games and storyline method between before and after learning  with role playing computer games and storyline method in science subject, 2) to compare the ability in analytical  thinking of Mathayomsuksa 3 students  between before and after learning  with role playing computer games and storyline method in science subject,  3) to study the opinion of Mathayomsuksa 3 students towards learning with role playing computer games and storyline method in science subject of Mathayomsuksa 3 students.The samples of the study were 30 students studying in Mathayomsuksa 3 at Banhanjamsaiwittaya 3 school Danchang Suphanburi, academic year 2011. This study was experimental research.

            The research instruments consisted of 1) lesson plans based on storyline method in Mathayomsuksa 3 science subject, 2) role playing computer game in Mathayomsuksa 3 science subject, 3) Achievement tests in Mathayomsuksa 3 science subject, 4) scientific analytic thinking test, 5) the questionare about the opinion of Mathayomsuksa 3 students towards role playing computer game and  storyline method in science subject. The statistics used to  analyze the data were an average (), standard deviation (S.D.), and T – test (t-test for dependent samples).The results of this research were as follows : 

            1.  The effects of learning by using role - playing computer game and storyline teaching method in science subject of Mathayomsuksa 3 students were the average score in the learning achievement of the students before learning  was 27.40 and standard deviation (S.D.) was 0.16 and the learning achievement of the students after learning was 75.03 and standard deviation (S.D.) was 0.19 .When comparing the learning achievement of the students between before and after learning , the result was the average score in the learning achievement  after learning was higher significantly than before learning at the level of  0.01. It could be concluded that role - playing computer game and storyline teaching method in science subject of Mathayomsuksa 3 enhance the learning achievement higher.

            2.  The finding of comparing the ability in scientific analytical thinking of Mathayomsuksa 3 student before and after learning with role - playing computer game and storyline teaching method in science subject were the average score in the analytical thinking ability of the students before learning  was 13.47 and standard deviation (S.D.) was 0.93 and the analytical thinking ability of the students after learning was 22.53 and standard deviation (S.D.) was 1.40 . When comparing the analytical thinking ability of the students between before and after learning , the result was the average score in the analytical thinking ability after learning was higher significantly than before learning at the level of  0.01 . It could be concluded that role - playing computer game and storyline teaching method in science subject of Mathayomsuksa 3  enhance the analytical thinking ability higher .

            3.  The result of the opinion of Mathayomsuksa 3 students towards learning with role playing computer game and storyline method in science subject was the opinion of the students towards  learning with  role playing computer game and storyline method in science subject of  Mathayomsuksa 3  is at the good level   (X=4.30, S.D.= 0.59)

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ