ผลการเรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่องการคูณ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

วนิดา สุขสำลี

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม 3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียน หลังจากการเรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  ได้จากการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายแล้วเลือกมา 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการคูณ 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อศึกษาคงทนในการเรียนรู้ แบบคู่ขนาน เรื่องการคูณ 3)แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติที (t-test) แบบ dependent

            ผลการวิจัยพบว่า 

            1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน  ด้วยมัลติมีเดีย แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

            2.  พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วย มัลติมีเดีย แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม อยู่ในระดับดีมาก

            3.  ความคงทนในการเรียนที่เรียนด้วยมัลติมีเดียแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่องการคูณ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Abstract

            The purposes of this research were 1) to compare the students’ achievement in mathematics on the topic of multimedia before and after learning by using cooperative multimedia with team game tournament technique. 2) study group working behaviors of the students’ that learning by using cooperative multimedia with team game tournament technique. 3) study the students’ retention of learning after learning by using cooperative multimedia with team game tournament technique. The sample consisted of 30 student of Prathomsuksa 3 during the academic year 2011 of Wat Phaihuchang School. 

            The instruments of this research were 1) Multimedia on multiplication 2) A learning achievement test. 3) Assessment form of group working behaviors. The statistical analysis employed were mean, standard deviation and t-test dependent.

            The results of this search were as follow :

            1. The students’ achievement on multiplication of prathomsuksa 3 students after learning by using cooperative multimedia with team game tournament technique were statistically significant higher than before at .05 level.

            2. The student’ group working behaviors that learning by using cooperative

multimedia with team game tournament technique were at a high level.

            3. The students’ retention of learning by using cooperative multimedia with team game tournament technique have no significant difference at .05 level

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ