ผลการเรียนรู้และความคงทนเรื่องคำศัพท์นิทานภาษาอังกฤษเรียน ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

ดลวรรณ พวงวิภาต

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องคำศัพท์จากนิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องคำศัพท์จากนิทานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อเปรียบเทียบความคงทน หลังการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องคำศัพท์จากนิทานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 กับการเรียนแบบปกติ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องคำศัพท์จากนิทานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์จากนิทานภาษาอังกฤษ 3) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคำศัพท์จากบทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบททดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ 5)แบบสอบถามความพึงพอใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที่แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)

            ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องคำศัพท์นิทานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 82.11 /83.43 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักเรียนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องคำศัพท์จากนิทานภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05  3) ความคงทนในการเรียนหลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องคำศัพท์จากนิทานภาษาอังกฤษและการเรียนแบบปกติ พบว่าคะแนนความคงทนในการเรียนรู้แตกต่างจากคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคำศัพท์จากนิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

 

Abstract

            The purposes of this research were to: 1) develop and test efficiency of the teaching storytelling using an electronic book for pratom five. 2) compare  the students’ achievement gained before and after learning   storytelling using an electronic book. 3) compare the students’ achievement  gained before and after learning   storytelling using an electronic book and traditional method. 3) compare the students’ retention of learning  storytelling using an electronic book and  traditional method. 4) to survey the student opinion toward the storytelling using an electronic book for pratom five.

            The sample were consisted Pratom five of Anuban Danchang school during the second semester of academic year 2011 .Which selected simple random sampling method, the researcher selected a sample population consisting of 60 pratom five student. The students were divided into two group of thirty each. One group was taught by mean of electronic book and the other group was taught by traditional methods.

            The research instrument were ;

            1)  The efficiency of the teaching storytelling using an electronic book for pratom five were found 82.11 / 83.43.

            2)  The student’s achievement gained after leaning storytelling using an electronic book was found significantly higher  than the scores gained before at the level of .05.

            3)  The students’ retention of learning storytelling using an electronic book for pratom five and traditional method examined 2 weeks after leaning the lesson were significantly found, on the average, to be depleted at the level of .05.

            4)  The students opinions toward  the learning storytelling using an electronic book for pratom five were at a very good level.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ