ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

Main Article Content

วรรณพร ทองสมนึก

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนโดยการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ระหว่างผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและหลังเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธา-วัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวนนักเรียน 45 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบยกชั้น (Cluster Sampling)

            ผลการวิจัยพบว่า

            1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  78.67/79.10

            2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี-ที่ 2 หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

            3) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ไม่มีความคงทนในการเรียน  หลังเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Abstract

            The Purposes of this research were to: 1) to develop the Computer Assisted Instruction Lesson about Ratio and Percentage 2) to study academic achievement of student those studies from Computer Assistant Instruction before and after lessons on Ratio and Percentage for Mattayomsuksa 2 Students. 3) A learning achievement test on Ratio and Percentage for Mattayomsuksa 2 students

            The samples used in this research were 45 students in Mattayomsuksa 2 in PHOTHAWATTHANASANEE School.During the second semester of the academic year 2011 and derived through Cluster Sampling.

            The findings were as follows:

            1) The efficiency of the Computer Assisted Instruction lesson on Ratio and Percerntage for Mattayomsuksa 2 students is 78.67/79.10.

            2) The students’ achievement gained after Learning Ratio and Percentage by Computer Assistant Instruction Lesson were found significantly higher than the scored gained before at the level of .05.

            3) Two weeks after using the Computer Assisted Instruction, students’ memory retention notably depleted at 0.05 level.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ