อัตลักษณ์ของมนุษย์เงินเดือน: เปรียบเทียบคนทำงานคอปกขาวกับคนทำงานคอปกน้ำเงินของบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่งในเขตเมือง

Main Article Content

สาคร สมเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของพนักงานสายสำนักงานกับพนักงานสายโรงงานของบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่งในเขตเมือง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย การวิเคราะห์จำแนกชนิดข้อมูล และ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ร่วมของพนักงานทั้งสองกลุ่ม คือ ผู้เป็นพนักงานของบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง ผู้ทุ่มเททำงานเพื่อตอบแทนคุณองค์กร และผู้มองว่าตนเองเป็นคนชั้นกลาง ส่วนอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างกันคือ อัตลักษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยอัตลักษณ์ของพนักงานสายสำนักงาน คือ ผู้ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ส่วนอัตลักษณ์ของพนักงานสายโรงงาน คือ ผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติงาน 

 

Abstract

            The objectives of this research are to comparatively study the salaryman’s identity in the context of both office workers and factory workers of an urban food industrial company through a qualitative research. The qualitative portion of the research used the sampling groups of 30 workers chosen by the purposive sampling method and data collected through indepth interviews. The collected data was analyzed through analytic induction, typological analysis and comparative analysis.

  Moreover, The research represented the collective identity of both groups as being one who works under a reputable and consistent company, giving back to their organization, and defines themselves as a middle class. However, there is also a differing collective identity between the two groups which is the working identity i.e. while the office workers’ identity is one of a flexible worker, the factory’s worker identity is one of a strict worker. 

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ