ศึกษาเซลล์เยื่อบุช่องคลอดของเพศหญิงด้วยวิธี Lugol iodine staining และ periodic acid schiff stain (PAS)

Main Article Content

ยุวเรศ ทรายแก้ว

Abstract

บทคัดย่อ

            เซลล์เยื่อบุช่องคลอดเป็นวัตถุพยานทางชีววิทยาที่สำคัญในคดีที่เกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเรา มีรายงานว่าตรวจพบไกลโคเจนที่อาจมาจากเซลล์เยื่อบุช่องคลอดติดอยู่กับตัวอย่างที่เก็บจากอวัยวะเพศชายซึ่งอาจจะระบุได้ว่าอวัยวะเพศชายได้ผ่านเข้าไปในช่องคลอด วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อตรวจหาและวัดปริมาณสารไกลโคเจนและในเซลล์เยื่อบุช่องคลอดในผู้หญิงช่วงอายุต่างๆกัน ในวัยมีประจำเดือนและหมดประจำเดือนด้วยวิธีการของ Lugol’s Iodine Staining   และ Periodic Acid Schiff Staining (PAS)

            จากผลการทดลองพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างพบว่าเมื่อผู้หญิงที่มีช่วงอายุที่มากขึ้นช่วงอายุที่มากขึ้นจะพบจำนวนไกลโคเจนที่น้อยลง  และในกลุ่มตัวอย่างของผู้หญิงที่หมดประจำเดือนจะพบจำนวนไกลโคเจนน้อยกว่าในวัยที่มีประจำเดือนและมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่0.05 และพบว่าวิธี Lugol’s Iodine Staining    เป็นวิธีที่สามารถใช้ทดลองหาไกลโคเจนในเซลล์เยื่อบุช่องคลอดได้ดีที่สุด

 

Abstract

            Vaginal epithelial cells are important biological evidences in rape cases. It has been reported that glycogen-rich epithelial cells were sometimes present in penile swabs indicating vaginal intercourse. The objective of this research is to detect and determine the glycogen-rich epithelial cells in women of different ages, having menstruation and menopause using Lugol’s Iodine Staining method and Periodic Acid Schiff (PAS) staining method.

            The results shown that older women were found less glycogen contents than younger women. Women having menopause were also found less glycogen cells than women having menstruation with statistical significance level [α] of 0.05.In addition, the Lugol’s Iodine Staining method is the best method to detect glycogen contents of vaginal epithelial cells.

Article Details

Section
บทความ