การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

เตือนใจ คดดี

Abstract

บทคัดย่อ
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์
                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย และพัฒนาการศึกษา จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 40 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
                ผลการวิจัยพบว่า
            1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X เท่ากับ 4.46 S.D. เท่ากับ .24)

Abstract
            The objectives of this research were to 1) compare Matthayomsuksa 1 students critical reading ability before and after learning the concepts of logic and induction of John Steward Mill 2) study opinions of the Matthayomsuksa 1 students towards management of the learning concept of induction logic of John Steward Mill.
            The sample used in the study was Matthayomsuksa 1 students of Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Compus Center for Educational Research and Development during the first semester of the academic year 2011. Forty students were randomly selected, using the classroom as a unit. The research instruments were 1) lesson plans based on inductive learning method of John Steward Mill 2) a test of critical reading ability. 3) a questionnaire. The data were analyzed by mean ( X ),standard deviation (S.D.)
            The results of this research were as follows:
            1) Matthayomsuksa 1 students critical reading ability after the implementation of the inductive learning method was significantly higher than before at the .05 level.
            2) Matthayomsuksa 1 students opinions towards the inductive learning method were highly positive . ( X = 4.46 S.D. = .24)

 

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ