โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ทศวรรษใหม่ของนวัตกรรมการสื่อสารแห่งอนาคต

Main Article Content

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

               โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเป็น “นวัตกรรมการสื่อสาร” รูปแบบใหม่ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านช่องทางการสื่อสาร การบริหารจัดการข้อมูล และการสื่อสารทางการตลาด ด้วยคุณสมบัติเฉพาะพิเศษของโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะที่ช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ทำให้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

               ในส่วนของผู้ใช้นั้นควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับคุณสมบัติที่มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ โดยผู้ใช้ต้องพิจารณาก่อนว่าจะซื้อรุ่นใดที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด และใช้งานให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ควบคู่กับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีตลอดอายุการใช้งาน

 

Abstract

               Smartphone is the “innovative communication". It contributes the convenience to the users in various areas for the communication channel, data management and marketing communications.  The special features of the Smartphone allow it to work efficiently so that the Smartphone has steadily gained attractiveness ever since.

               The users should utilize the benefits as possible as the features that come with the Smartphone. Firstly, the users must decide which version will be suitable for the users and achieve the best value for money along with the proper maintaining throughout its life.

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ