อิทธิพลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและการมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อการตอบรับจากลูกค้า และความได้เปรียบทางการแข่งขันของกิจการร้านยาในจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

สุธาทิพย์ จันทร์เจริญผล วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด การตอบรับของลูกค้า และความได้เปรียบทางการแข่งขัน อิทธิพลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและการมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อการตอบรับของลูกค้า และอิทธิพลการตอบรับของลูกค้าที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านยาในขังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการร้านยาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 160 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด การตอบรับของลูกค้า และความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและการมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อการตอบรับของลูกค้า และการตอบรับจากลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินและปรับลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของตนเอง กำหนดแนวทางในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรักษาหรือเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับธุรกิจได้


Abstract

The purposes of this research were aimed to entrepreneurial orientation, market orientation, customer response and advantage competitive, influence of the entrepreneurial orientation to customer response, influence of the market orientation to customer response, and influence of customer response to advantage competitive. The questionnaires were performing as a research instruments. The 160 samples of questionnaires were analyzed by using the statistical analysis program (SPSS). The statistic parameters which were used for this study were percentage, mean and standard deviation, pearson’s product moment correlation coefficient, simple and multiple regression analysis with 95% significance.

The overall results of entrepreneurial orientation, market orientation, customer response and advantage competitive are in the many range. For the result of influence the entrepreneurial orientation and market orientation have positive influence to customer response. The customer response has a positive influence to advantage competitive. These results will make entrepreneur to assess and adjust their own behavior as an entrepreneur. Guidelines for planning and marketing strategies of the business effectively. In order to maintain or increase the growth rate of sales, market share and enhance the profitability of the business.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
Author Biography

สุธาทิพย์ จันทร์เจริญผล

Graduate School, Silpakorn University