ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานแผนกห่วงโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ชลภัสสรณ์ ศรีวรฉัตรภาธร ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานแผนกห่วงโซ่อุปทาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน คือพนักงานแผนกห่วงโซ่อุปทาน ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าตัวแปรทั้ง 3 ปัจจัย คือ 1) ความไม่ชัดเจนในงาน 2) การรับรู้การเมืองในองค์การ และ 3) อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ ทั้งสามปัจจัยส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงานแผนกห่วงโซ่อุปทาน โดยปัจจัยด้านเงินเดือน และสวัสดิการ เป็นตัวพยากรณ์ที่สำคัญมากที่สุด

Abstract

          This quantitative research mainly study on factors affected turnover intention of Supply Chain staff. The sample group consisted of 100 Supply Chain staff in a consumer goods company in Bangkok. Data were collected through questionnaires and analyzed by the percentage standard deviation and stepwise multiple regressions. The initial findings indicate that three factors (independent variables) that are influencing in the turnover intention of Supply Chain staff in a consumer goods company in Bangkok are 1) Role ambiguity, 2) Perception of organizational politics and 3) Salary and compensation rate.

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
Author Biography

ชลภัสสรณ์ ศรีวรฉัตรภาธร

นักศึกษาปรัชญาเอก

สาขาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร