การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของบุคลากร สายสนับสนุนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Main Article Content

ภูวนาถ วิสุทธากร วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในคุณลักษณะของงานการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ผลกระทบระหว่างสร้างแรงจูงใจในคุณลักษณะที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ผลกระทบระหว่างการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ผลกระทบระหว่างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า การสร้างแรงจูงใจในคุณลักษณะของงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก    การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากการสร้างแรงจูงใจในคุณลักษณะของงานส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย คือ ทราบถึงอิทธิพลของตัวแปรที่ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการด้านบุคลากร     เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลดีต่อองค์การในอนาคต

 

Abstract

               This research aimed to study methods of building motivation in the characteristics of work, potential development in work performance, creative thinking in work performance, results of innovative working performance, the impact between building motivation in the characteristics of work and creative thinking in work performance, the impact between potential development in work performance and creative thinking in work performance, the impact between creative thinking in work performance and results of innovative working performance of teaching support staff of Kanchanaburi Rajabhat University.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ