อิทธิพลของการจัดการเชิงพุทธศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคใต้

Main Article Content

พระมหาดิลกรัศมี วุฒิยา วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ/1)/ศึกษาการจัดการเชิงพุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน//2)/เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเชิงพุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล//3)/เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการเชิงพุทธศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคใต้ จำนวน 296/คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า

               การจัดการเชิงพุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนิสิตที่มีสถานะเพศต่างกัน/อายุต่างกัน/สาขาวิชาที่กำลังศึกษาต่างกัน/ชั้นปีที่กำลังศึกษาต่างกัน/พื้นฐาน การศึกษาก่อนเข้ามาเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างกัน/และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ที่ผ่านมาต่างกัน โดยรวม มีการจัดการเชิงพุทธศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนนิสิตที่มีสถานะเพศต่างกัน/และชั้นปีที่กำลังศึกษาต่างกัน/โดยรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนนิสิตที่มีอายุต่างกัน/สาขาวิชาที่กำลังศึกษาต่างกัน พื้นฐานการศึกษาก่อนเข้ามาเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างกัน/และเกรดเฉลี่ยสะสม/(GPA)/ที่ผ่านมาต่างกัน โดยรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการจัดการเชิงพุทธศาสตร์มีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

               ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุมและตรงประเด็น

คำสำคัญ :   การจัดการเชิงพุทธศาสตร์ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคใต้

 

Abstract

               The purposes of this research were to study; 1)/Buddhist Management and Academic Achievement/2)/To compare Buddhist Management and Academic Achievement   3) To study the influence of Buddhist Management towards Academic Achievement of students at Mahachulalongkornrajavidyalaya university in the south. The research participants comprised of 296 students. The research instrument was a questionnaire with a content validity of 0.95. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, statistical analysis of Variance, Correlation Coefficient and Simple Linear Regression Model. The results shew that:

               The overall Buddhist Management and Academic Achievement of students were at a high level. The students with different gender, ages, fields of study, years of study, educational foundation before entering a college and GPA did not affect Buddhist Management without statistical significance. Students with different genders and years of study affected Academic Achievement by difference in statistical significance. Students of different ages, educational foundation before entering a college and GPA did not affect the overall Academic Achievement. The Buddhist Management had a positive influence on the Academic Achievement with statistical significance

               The results of this study will serve as a basis of consideration for use as a guideline in the formulation of a comprehensive administration policy.

Keyword: Buddhist management / Academic Achievement / Mahachulalongkornrajavidyalaya University in the south

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ