รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจร้านค้าเช่าภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ

Main Article Content

วนาดา แสวงกิจ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจร้านค้าเช่าภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ  2) สภาพการแข่งขันประเภทธุรกิจของร้านค้าเช่าภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ 3) ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารพื้นที่เช่า  ผู้ประกอบการร้านค้าเช่า  และกลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ

               ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ประกอบการร้านค้าเช่า  มีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจเหมือนและแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจ รวมทั้งการบริหารงาน การจัดการก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของผู้ประกอบการนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา อำนาจในการตัดสินใจ รวมถึงการลงทุน การวางแผนการตลาด ตลอดจนการกำหนด   กลยุทธ์ทางการตลาดก็จะมีทั้งความเหมือนและความต่าง ซึ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าเช่าจะเกิดจากความชอบในสิ่งที่ทำ และสะสมเป็นประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนาน  2)  สภาพการแข่งขันของธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการร้านค้าเช่าเล็งเห็นและให้ความสำคัญ ได้แก่  ทำเลที่ตั้ง  การตลาด  คู่แข่ง  เศรษฐกิจ  สังคม ที่ถือเป็นส่วนสำคัญในการประเมินคู่แข่งขันทางธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอก  3)  ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายในห้างของผู้ประกอบการร้านค้าเช่า ได้แก่  บุคลากรที่รักงานในด้านบริการ  ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ  คุณภาพสินค้าและบริการ ต้องดีและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้อซ้ำ การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ศึกษาหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา รับฟังข่าวสาร  จะทำให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  ความซื่อสัตย์  ต้องจริงใจกับลูกค้าที่เข้าซื้อสินค้าและบริการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจภายในห้างฯ มีความเข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการคัดเลือกร้านค้าเช่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของห้างฯ นอกจากนี้ยังทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการภายในห้างฯ

คำสำคัญ :  รูปแบบการดำเนินธุรกิจ  / กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ  /  ร้านค้าเช่า

Keyword  :  Business Form, Business Strategy, Rental Shop

Abstract

               The objective of this research is to study 1) Business Model and Strategy of rental stores in Big C  Supercenter, Rajdamri branch,  2) the situation of business completion of rental stores in Big C Supercenter , Rajdamri branch,  3) Key Success Factor in business operation Big C  Supercenter,  Rajdamri branch. The data collection instruments employed in this study were interview the rental management area, the entrepreneurs  of rental stores and and consumers come to choose and purchase products and services in Big C  Supercenter, Rajdamri branch, 

               Based on the result of the study, it is found that:  1) the business model of entrepreneurs of rental stores vary according to the nature of business as well as their business administration.  Management is also different in terms of legal entities and individual entrepreneurs, decision making as well as investment marketing plan and marketing strategy are both similar and different based on each type of business.   Business model of entrepreneurs of rental stores commonly come from their personal passion in doing specific business and accumulate their experience for a long time.  2) The situation of business competition that the entrepreneurs of rental stores regard as the most important issues are location, marketing, competitors, economic, social are all considered as the most important part in evaluating a business competitors, both internal and external 3.) Key Success Factors success in business operation in Superstore of the entrepreneurs  of rental stores, are those who love in service business, reduce unnecessary work process to get outcome of the work come out effectively, good quality and acceptable standard of product and service Quality Be good and standards are acceptable. So that customers who purchase goods and services in order to keep consumer’s satisfaction and return to purchase such product and service again, ongoing  earning,  searching for new information all the time, listening to news to enable to move forward quickly and be well informed of  current circumstance. Honesty and sincerity must be rendered to all customers who come to purchase products and services.  The benefits obtained from this research has made those who want to operate such business in this supercenter understand the process of implementation as well the selection of rental stores into the supercenter which is the one of the important issue.  In addition, they will also know consumers’ requirement who come to purchase and product and service in this supercenter.

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ