ศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้ในมุมมองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Main Article Content

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

Abstract

บทคัดย่อ

               การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามแนวคิดความคาดหวัง – ความพึงพอใจ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในภาคใต้จำนวน 580 ชุด และใช้สถิติการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยของสองประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกันด้วยสถิติ Pair Samples T-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้มีศักยภาพทางการตลาดในมุมมองของนักท่องเที่ยวในด้านธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พัก กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว/สินค้าทางการท่องเที่ยวไม่ดีนักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 32 ด้านจากทั้งหมด 65 ด้าน และโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่ำกว่าระดับความคาดหวัง/ความต้องการ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางที่สำคัญที่ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจะนำไปวางแผนเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 

คำสำคัญ: การท่องเที่ยว ศักยภาพทางการตลาด ภาคใต้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 

Abstract

            The research aimed to analyze the marketing potential of the tourism industry in the Southern of Thailand: Inbound tourists’ perspective by employing the concept of expectation – satisfaction. Data were collected by 580 questionnaires from inbound tourists who travelled to the south. Pair samples t-test was employed to analyze the mean difference of the two dependent populations with significantly statistical level of 0.05. The results show that tourism industry in the Southern of Thailand has low marketing potential in areas of the tourism agency, accommodation, activities and destinations/products at the statistically significant – 32 from 65 factors, and these areas have less satisfaction level than expectation/ requirement 

level. So, this research contributes to be guidelines for tourism stakeholders to create plans for increasing the competitive advantage.

 

Key words: Tourism, Marketing Potential, Southern of Thailand, Inbound Tourists

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ