การพัฒนาผลการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS

Main Article Content

นันทพร รอดผล

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS และ       3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 41 คน

               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 3) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 4) แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน   (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

               ผลการวิจัยพบว่า

                    1.. ผลการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบ SSCS สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                    2.. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.             ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

 

Abstract

               The purpose of this research were to 1) compare the learning outcomes on the environment and development of the Matthayomsuksa 4 students before and after the participation in the learning management taught by SSCS 2) compare the creative thinking of the Matthayomsuksa 4 students before and after the participation in the learning management taught by SSCS and 3) the opinion of the Matthayomsuksa 4 students before and after the participation in the learning management taught by SSCS. The sample of this research consisted of 41 Matthayomsuksa 4/4 students studying in the second semester during the academic year 2014 at The Demonstration School of Silpakorn University, AmphoeMueangNakhonPathom, NakhonPathom

               The instrument which employed to collect data were: 1) lesson plans 2) a learning outcome test 3) a questionnaire on the opinion of student about participation in the learning management taught by SSCS. The collected data was analized by mean (), standard deviation (S.D.), and t-test dependent and content analysis.

               The finding were as follows:

                    1. The learning outcomes of student on the environment and development of the Matthayomsuksa 4 students gained after the participation in the learning management taught by SSCS was higher than the learning outcomes gained before the participation learning at the level of .05 significance.

                    2. The Creative Thinking of the Matthayomsuksa 4 students gained after the participation in the learning management taught by SSCS was higher than the learning outcomes gained before the participation learning at the level of .05 significance.

                    3. The positive opinions of the Matthayomsuksa 4 students towards the participation in the learning management taught by SSCS had high level.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ