การอาชีวศึกษากับการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน

Main Article Content

เรวดี นามทองดี

Abstract

บทความนี้เป็นบทความวิชาการ เรื่อง "การอาชีวศึกษากับการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทราบถึงแนวโน้มของทิศทางการอาชีวศึกษาไทยที่สะท้อนมุมมองให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของแรงงานไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน  2) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของแรงงานในการเป็นประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการอาชีวศึกษาในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในการเป็นประชาคมอาเซียน

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ