ปัจจัยด้านเชาว์อารมณ์ บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

ภัคภร โค้วถาวร เสนาะ กลิ่นงาม

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ระดับปัจจัยด้านเชาว์อารมณ์ บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ 3) แนวทางในการส่งเสริมความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ พนักงานส่วนตำบลทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 329 คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนผลการวิจัยพบว่า

               1.  เชาว์อารมณ์ และบุคลิกภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง และความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในระดับมาก

               2.  ปัจจัยด้านเชาว์อารมณ์ ด้านภาวะผู้นำ และด้านบุคลิกภาพสามารถร่วมกันทำนายความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรีได้ร้อยละ 71.6 ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               3.  แนวทางในการส่งเสริมความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ 1) ผู้บริหารควรประเมินผลงานด้วยความยุติธรรม ไร้ระบบอุปถัมภ์ 2) จัดอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 3) เน้นกระบวนการทำงานเป็นทีม 4) ส่งเสริมพนักงานส่วนตำบลเอาใจใส่ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

 

คำสำคัญ : เชาว์อารมณ์,  บุคลิกภาพ,  ภาวะผู้นำ,  ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

 

Abstract

               The purposes of this research were to: 1) study the factors of emotional intelligence, personality, leadership and job’s success of the local government official, 2) study about successful factors of the local government official, and 3) study the method to support the job’s success of the local government official. The sample groups were 329 people local government official both, permanent official and sub contract official of subdistrict administrative organization, Phetchaburi by stratified sampling. The tool used in research was questionnaire and the statistics used in data analysis were percentage, average, standard deviation and stepwise multiple regression analysis..

               The research result were as follows:

                           1.  The emotion intelligence and the personality was high level; (the average = 3.82, 3.50 respectively) for the leadership was middle level (average = 3.34) and the job’s success of the local government employee was high (average = 3.76) 

                           2.  For the emotion intelligence, the leadership and the personality can mix for job success in the future about 71.6%  was the middle level as statistically significant at the 0.01

                           3.  For the method to support job’s success of local government employee were 1) the director should evaluate with justice, unless helping systems, 2) there are the working rule training continuously, 3) team work is very important, and 4) to support the local government employee who has the excellent jobs.

 

Keywords: :  Emotional Intelligence, Personality, Leadership , The success for operation  

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ