ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานฝ่ายผลิต ในจังหวัดสมุทรสาคร

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ชนัญชิดา เจริญวัฒ หทัยชนก เตสยานนท์

Abstract

บทคัดย่อ

               ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานฝ่ายผลิต ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งความสัมพันธ์ที่ใช้ในการศึกษาได้กำหนดไว้ทั้งหมด 2 ด้านคือ 1) ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2)ด้านคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำการเก็บข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานฝ่ายผลิต ในจังหวัดสมุทรสาคร การศึกษาครั้งนี้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมโดยการเลือก พนักงานโรงงานฝ่ายผลิต ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ด้วยค่าสถิติ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานฝ่ายผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานฝ่ายผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือด้านสภาพการอยู่อาศัย ด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความมั่งคงทางเศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานฝ่ายผลิตในจังหวัดสมุทรสาครให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ประกอบการและรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพของพนักงานโดยการส่งเสริมด้านการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมรับมือกับสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

คำสำคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การดำเนินชีวิต, คุณภาพชีวิต

Abstract

               The aims of this study were to study Correlation of the way of life and quality of life on Philosophy of sufficiency economy of production workers in Samutsakhon.We have learned 2 sides at the correlation.  The first side is the life to use of Philosophy of sufficiency economy. The second side is the quality of Philosophy of sufficiency economy. We collect the data to create the questionnaires and group to populations for this research with production workers in Samutsakhon 400 people. The equipment for this research is questionnaires by percent, mean and standard deviations.

               The research result is the way of life by Philosophy of sufficiency economy of production workers in Samutsakhon. To sort the data high to low is abstemious, rationality and the immunity. The quality of life by Philosophy of sufficiency economy of production workers in Samutsakhon in medium level by sort the data high to low is living conditions, health, learning development and the security economy. The way of life by Philosophy of sufficiency economy in abstemiousness, rationality and the immunity have correlate of quality of life of production workers in Samutsakhon. The quality of life improvement of production workers in Samutsakhon for good life. By the life stimulate to accord of Philosophy of sufficiency economy and the traders should the significance of the improvement of production workers by learning development. To create the quality of production workers to prepared the impact of the even in the future.

Key words: Philosophy of sufficiency economy of production, Way of life, Quality of life

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ