ลักษณะการบริโภคสินค้าและบริการของแรงงานต่างด้าว และการปรับตัวของการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ชนัญชิดา เจริญวัฒ

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการบริโภคสินค้าและการใช้บริการของแรงงานต่างด้าว และการปรับตัวของการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังวัดสมุทรสาคร ในด้านการจ้างงาน ด้านการสื่อสาร ด้านสินค้าและการให้บริการและด้านการกำหนดราคาสินค้าและบริการ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับแรงงานต่างด้าวจำนวน 5 คน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน   

               ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ลักษณะการบริโภคสินค้าและการใช้บริการของแรงงานต่างด้าว แตกต่างจากคนไทย เนื่องจากมีลักษณะการอยู่อาศัยที่ชั่วคราวและยังมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉพาะของตนเอง 2)  การปรับตัวด้านการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ผู้ประกอบการมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมากขึ้นเนื่องจากขาดแคลนแรงงานไทย และปรับรูปแบบการจ้างงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3) การปรับตัวด้านการติดต่อสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว ใช้การสื่อสารด้วยบทสนทนาที่ง่ายต่อการเข้าใจและใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลและอ่อนโยนเพื่อสร้างความอบอุ่นและแสดงความเป็นมิตร รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของแรงงานต่างด้าว 4) การปรับตัวด้านสินค้าและการให้บริการ ให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าและบริการที่เน้นการใช้งานมากกว่าคุณภาพ และทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มให้ตรงตามความต้องการของแรงงานต่างด้าว 5) การปรับตัวด้านการกำหนดราคาสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวบริโภคสินค้าและใช้บริการในปริมาณที่มากโดยส่งเสริมการตลาดโดยการลดราคา และกำหนดราคาตามความสามารถในการบริโภคของแรงงานต่างด้าว

คำสำคัญ :  การประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs),  แรงงานต่างด้าว, การปรับตัวของการประกอบการ, การบริโภคสินค้าและการใช้บริการ 

 

Abstract

This research is aimed to study characteristic of product and service of alien labor and small and medium enterprises entrepreneurship adaptive in Mueang district Sumut Sakhon province in communication, product and service, and price indication of product and service of the business owner. The research method is interview in details with alien five labors and ten business entrepreneur who are the main information source of this research as well as monitor behavior and incident occurred in the community.

               Study result is found that 1) characteristic of product and service consumption of alien labor are different from those of Thai because they live temporarily and their culture are different from Thai people. 2) For employment adjustment of alien labor, business owner hire more alien labor because Thai labors are not enough and the alien labor hiring is more legal. 3) For communication with alien labor, the conversation is easy to understand and the tone is soft to build relationship and friendship with them and to be able to monitor behavior of Alien labor 4) For product and service adjustment, they focus on utility more than quality so the marketing should target specially on the need of alien labor group. 5) For product and service price indication adjustment, the promotion should be done by the price reducing campaign and indicate price in the level that the alien labor can afford.

 

Keywords: Entrepreneurship of Small and Medium Enterprises (SMEs), Alien labor, Adaptive of entrepreneurship, Product and service consumption

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ