การดำเนินชีวิตโดยใช้การพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ กรณีศึกษา: เกษตรกร บ้านหนองคอไก่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ กมลวรรณ ตรีชั้น ทิพย์สุรีย์ เริ่มสูงเนิน

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ กรณีศึกษา เกษตรกร บ้านหนองคอไก่  จังหวัดเพชรบุรี  ที่ใช้หลักการพึ่งตนเองในการดำเนินชีวิต 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจ 

               การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร บ้านหนองคอไก่  จังหวัดเพชรบุรี

               ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกร บ้านหนองคอไก่  มีการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ไม่เป็นภาระของผู้อื่น และมีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำสำคัญ : การดำเนินชีวิต, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

Abstract

               This research aimed to study ways of life under the Philosophy of Sufficiency Economy in Chang Hua Man Royal Initiative Project: A case study of Ban Nong Kho Kai farmers in Phetchburi province, who have followed the Philosophy of Sufficiency Economy including 5 aspects: mind, society, environmental resources, technology and economy to live their lives.

               The semi structured in-depth interview was used to collect data. The research instrument was interview form and data analysis was done for the data interviewed among the Ban Nong Kho Kai farmers in Phetchburi.

The results found that the farmers of Ban Nong Kho Kai lived their lives by relying on self-reliance principles of the Philosophy of Sufficiency Economy which were 5 aspects including mind, society, natural resources and environment, technology and economy resulting in quality life without burdening others and they lived happily following the Philosophy of sufficiency economy.

 

Key words: Ways of life,  Philosophy of Sufficiency Economy

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ