การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจของร้านชัยเจริญ เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

สุเทพ ศรีบุญเพ็ง วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใต้การทำงานโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        3) เพื่อศึกษาความสำเร็จของธุรกิจโดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นจริงมากที่สุด           

               ผลการศึกษาพบว่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของร้านชัยเจริญเมล็ดพันธุ์ข้าว ในด้านของความพอประมาณได้นำมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนและการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับฐานะของกิจการโดยนำหลักการมีเหตุมีผลมาพิจารณาควบคู่กันไป กิจการได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ทั้งนี้พนักงานของร้านชัยเจริญ เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกิจการภายใต้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เกิดจากทัศนคติของพนักงานที่มีความเชื่อมั่นในตัวผู้ประกอบการและความศรัทธาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอีกทั้งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายใต้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ กิจการได้นำหลักความพอประมาณมาใช้กับการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การนำหลักคุณธรรมมาใช้กับพนักงานโดยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การนำหลักภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้สังคมยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวาง กิจการได้นำหลักของความพอประมาณมาใช้ในการสร้างผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพโดยมุ่งเน้นไปที่กำไรที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ : การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / การมีส่วนร่วม / ความสำเร็จของธุรกิจ

 

Abstract

            The research aims 1) to study the application of Sufficiency Economy Philosophy in business operational, 2) to study the staffs’ work participatory under the Sufficiency Economy Philosophy 3) the business successful under the application of Sufficiency Economy Philosophy in business operational. To get accurate information and most realistic.                  

               The study found that the application of Economy Sufficiency Philosophy in business operational of Chaicharoen rice seed production in terms of the sufficiency aspect involving in investment and recruitment upon the business sustainability as well as the reasonable aspect involving in product development and customers’ requirement. The employees of CHAICHAROEN Rice Seed production who participation in the activities under the application of Economy Sufficiency Philosophy in business operational, performed with the confidence attitude toward the entrepreneur’ s performance and the devotion to His Majesty the King's Sufficiency Economy Philosophy for their way of life guideline and subsequent success in business led under the philosophy. The applications include the restraint principle in terms of products development and services to ensure a balance between buyers and sellers.  Moral principle applicable to the employees by providing them with better quality of life. Immunity principle applicable as a guideline in creating a business network for social acceptance and widely known. The company has applied the sufficiency principle of the operational stability by focusing on profitable equality to self-dependent costs that effects to the business successful sustainable efforts.

Keyword : Application of Sufficiency Economy , Participation , Success of  Business   

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ