ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Main Article Content

สุนิศา ตรีธนพัฒน์ ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่อาศัยในหอพักเอกชน จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) สำหรับตัวแปรที่จำแนก 2 กลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) สำหรับตัวแปรที่จำแนกมากกว่า 2 กลุ่ม

               ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการเช่าหอพักของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่หอพักในช่วง 22:01 น.-02:00 น. กลับบ้าน 1 ครั้ง ต่อเดือน เล่มเกม/อินเทอร์เน็ตเวลาอยู่หอพักนอกเหนือจากกิจวัตรประจำวัน เหตุผลที่เลือกเช่าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย คือ มีความสะดวกสบายมากกว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักมากที่สุด คือ ตัวเอง 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านลักษณะหอพัก ด้านราคา ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางข้อเสนอแนะในการวิจัย คือ ควรศึกษาความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่เช่าหอพักเอกชน เพื่อให้ทราบว่าผู้เช่ามีความคาดหวังต่อการให้บริการของหอพักอย่างไรบ้าง เพื่อปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้ดีขึ้น

คำสำคัญ : การตัดสินใจ / การเช่า / หอพักเอกชน

 

Abstract

               The purposes of this research were 1) to study behavior of renting a private dormitory of students, and 2) to study the factors affecting the decision to rent private dormitory of students. The sample of this study is the Silpakorn university Sanamchandra Palace Campus’s students living in private dormitory were 400 persons. The research instrument was a questionnaire. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for variable classified 2 groups and F-test for variable classified more than 2 groups.

               The results showed that 1) In the term of behavior to rent dormitory, most samples stay in dormitory during 22:01 pm.-02:00 am. They go home 1 time per month. They play games and Internet in dormitory besides routine. The reason of making a decision to dormitory outside the university is more convenient. Further the person influencing the decision to rent dormitory most is made by themselves. 2) students give the importance of marketing mix in Product, Price, Place, People, Physical Evidence and Presentation and Process at high level. And Promotion at medium level.

               The research recommendation is that research to study expectations of Silpakorn university Sanamchandra Palace Campus’s students rent private dormitory. In order to acknowledge students have expectations on services of dormitory. To improve services for the better.

Keywords : The Decision / Rent / Private Dormitory

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ