ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

Main Article Content

กิตติมา บุญรักษา ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ

Abstract

บทคัดย่อ

                    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2) การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ 3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 จำนวน 388 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.968 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า

                    1.  ภาวะผู้นำของผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านคุณลักษณะของผู้นำ อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ พฤติกรรมของผู้นำ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับ         

                    2.  การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยนำเข้า อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ กระบวนการ และผลผลิต ตามลำดับ  

                    3.  ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีประสิทธิภาพในการทำนายร้อยละ 36.50 

คำสำคัญ : ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  การบริหาร  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

Abstract

               The purposes of this research were to: 1) study the leadership of school administrators in the Phetchaburi primary educational office service area 2, 2) study the management on the student care and support system in the Phetchaburi primary educational office service area 2, and 3) study the leadership of administrators affecting management on the management on the student care and support system in the Phetchaburi primary educational office service area 2. The sample was 388 of directors and teachers. The instrument was questionnaire, that was rating scale, and had 0.968 of reliability. The statistics used in data analysis were frequency,  percentage, mean, standard deviation and simple regression analysis. The research result were as follows:

               1.  The leadership of school administrators in the Phetchaburi primary educational office service area 2 in as a whole and in each aspect were high; director character was highest, currently situation, behavior and director’s changing, respectively.

               2.  The helping systems management on student of school in the Phetchaburi primary educational office service area 2 in as a whole and in each aspect were high; input was highest, processing and output, respectively.

               3.  The leadership of administrators affecting management on student care and support system in the Phetchaburi primary educational office service area 2 was significant at the 0.01 level, and the regression model accounted for 36.50 percent of the explained variation.

 

Keywords: leadership of administrators, administration, helping systems on student

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ