การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษารูปแบบและการดำเนินธุรกิจของโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม และ 2) การศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้ประกอบการโต๊ะจีน ลูกค้าผู้เคยใช้บริการ และประธานชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม และนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ ผลการศึกษา พบว่า 1) รูปแบบและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโต๊ะจีน แบบเจ้าของคนเดียว ส่วนการบริหารงานนั้นผู้ประกอบการจะบริหารงานเพียงคนเดียว โดยมีการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและในแต่ละขั้นตอนการทำงานผู้ประกอบการจะให้ความสำคัญเนื่องจากมีผลกระทบกับคุณภาพของอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจประเภทนี้   2) ด้านกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น พบว่าผู้ประกอบการใช้วิธีการสร้างความแตกต่างของคุณภาพของอาหารและการบริการ เพื่อดึงดูดลูกค้าในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และยังพบอีกว่าการใช้นายหน้าก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่ามีผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเฉพาะโดยการมุ่งเน้นลูกค้าระดับล่างที่ต้องการโต๊ะจีนที่มีราคาไม่สูงและไม่ให้ความสำคัญกับรูปแบบมากนัก

คำสำคัญ : ความได้เปรียบทางการแข่งขัน/กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง/กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม/ผู้ประกอบการโต๊ะจีน

 

Abstract

            The objective of this research : 1) study the layout and operation of the Chinese dishes. Nakhon Pathom and 2) creating a competitive advantage of enterprises China dishes . Nakhon Pathom data were collected through in-depth interviews. Data providers include Chinese dishes entrepreneurs Customers who have used the service And President of the Chinese dishes enterprises in Nakhon Pathom. The data were checked for completeness and accuracy of the data. Content Analysis Conclusions The research results presented in a format to depict the results showed that: 1) Form and business operations of enterprises in China dishes. As small businesses form the sole owner. The administration that entrepreneurs are administered alone and have a step in planning of work intricately.  The process is more important because it will have an impact on the quality of  food. This is the essence of this business. 2) creating a competitive advantage there. Found that entrepreneurs use to make a difference in the quality of food and service. To attract customers, with the strong competition method. It also found that the commission is one way of enabling operators to add more channels to reach customers. It was also found that the operator strategy focuses on niche markets by focusing on customers who want the low price of Chinese dishes that are affordable more than giving precedence of model.

Keywords: competitive advantage/ strategic Management/ focus Strategy/ entrepreneurs of Chinese dishes 

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ