อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดการส่วนประสมการค้าปลีกและกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

อาภาพร จงนวกิจ ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การจัดส่วนประสมของการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรมของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การจัดส่วนประสมของการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรมของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี และ 4.เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าที่มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี จำนวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1. อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดส่วนประสมของการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรม คือชนิดของสินค้าที่ผู้ค้าปลีกเสนอขาย การส่งเสริมการตลาดและการให้ความช่วยเหลือลูกค้า และความสะดวกของทำเลที่ตั้งร้านค้า  2.อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดส่วนประสมของการค้าปลีกทุกด้านส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติ 3. อิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรม คือเทคโนโลยี  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลูกค้า  ผู้ประกอบการและพนักงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และ 4. อิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทุกด้านส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติ ซึ่งผลการศึกษานี้ทำให้ผู้ที่สนใจนำความรู้ที่ได้มาใช้วางแผนเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม  นอกจากนี้ยังปรับปรุงให้เข้ากับคุณลักษณะพื้นฐานที่แตกต่างกันของลูกค้าเพื่อทำให้เกิดความพึงพอใจและความแตกต่างด้านการบริการเพื่อความอยู่รอด 

คำสำคัญ : กลยุทธ์การจัดส่วนประสมของการค้าปลีก/ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์/ ความจงรักภักดี

 

Abstract

            This research had purposes for 1. studying the strategic influence of management in the mix of retailing market affecting customers' behavior loyalty of traditional retail stores in Mueang district, Ratchaburi province, 2. studying strategic management in the mix of retailing market affecting customers' attitudinal loyalty of traditional retail stores in Mueang district, Ratchaburi province 3. studying strategic influence of the customer service management affecting customers' behavioral loyalty of traditional retail stores in Mueang district, Ratchaburi province and 4. studying strategic influence of the customer service management affecting customers' attitudinal loyalty of traditional retail stores in Mueang district, Ratchaburi province. The sample group was 400 customers using the service of traditional retail stores in Mueang district, Ratchaburi province by using the questionnaire as a tool in this research.  The statistics used in the research was percentage, mean, standard deviation, coefficient correlation, and multiple regressive analyses which had the significant level at 0.05. The results of the research were found that 1. The strategic influence of the management in the mix of retailing market affecting customers' behavior loyalty was the type of goods which seller offered to customers, the marketing promotion and the customer service, and the convenience of location, 2. The strategic influence of the management in the mix of retailing market in every sides affected customers' attitudinal loyalty, 3. The strategic influence of customer service management affecting customers' behavior loyalty was the technology, information about customers, entrepreneurs and staffs of traditional retail stores, and 4. The strategic influence of customer service management in every sides affected customers' attitude loyalty. These results of the research should interest people and make them apply it to make a plan for adjusting the marketing strategy suitably. Moreover, they can improve it for going along with the different basic characteristics of customers for the pleasure and the difference of the service for living.

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ