ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตสาทรกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

จุฑาภรณ์ ไร่วอน ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลพฤติกรรมผู้บริโภคและศึกษาปัจจัยที่ส่งผล       ต่อการใช้บริการของลูกค้าที่ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันโดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ0.05

               ผลการศึกษาพบว่า1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21–30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001 – 20,000 บาท 2) ผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านทัศนคติต่อการใช้บริการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านค่านิยม และด้านความน่าเชื่อถือ 3) ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านกระบวนการ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านพนักงานที่ให้บริการ มีความสำคัญในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสำคัญในระดับปานกลาง4) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก5) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน6) ทัศนคติของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ7)ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ

 

คำสำคัญ:ส่วนผสมทางการตลาด  บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต พฤติกรรมทัศนคติ

 

Abstract

          The purpose of this research aimed to study personal factors, consumers’ behaviors and factors affecting the use of Bualuang iBanking, Bangkok Bank Public Company Limited, Sathorn, Bangkok. The sample is 400 by using questionnaire in collecting data and then 

analyzed with statistical methods including Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, F-test and Pearson’s Correlation Coefficient with the Significant level of 0.05.

            The result found that 1) Most of the sample is female age of 21-30 years old with bachelor degree; status is single, occupation is employee and has an income of 10,001-20,000 baht/month 2) consumers focused more on the attitude toward the service of Bualuang iBanking both as a whole and on each aspects in high level including value and reliability3) consumers focused more on Marketing mix in using service as a whole in high level; Product, Price, Place, Process, People and Physical are in high level; Promotion is in moderate level4) consumers’ behavior in using service as a whole and on each aspects in high level 5) the difference in personal factors including age, education level, occupation and monthly income resulted in difference behaviors in using service 6) consumers’ attitude is related to consumers’ behavior in using service 7) Marketing mix is related to consumers’ behavior in using service.

Keywords: Marketing Mix, Internet Banking, Behavior, Attitude

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ