ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในงานขายของพนักงานที่ปรึกษางานขาย (PC)และพนักงาน ที่ปรึกษาความงาม (BA)ของบริษัทโมเดิร์นคาสอินเตอร์เนชั่นเนลคอสเมติกส์ จำกัด

Main Article Content

ณรงค์ ศรีเกรียงทอง ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในงานขายของพนักงานที่ปรึกษางานขาย(PC)และพนักงานที่ปรึกษาความงาม(BA)ที่ขายอยู่ตามร้านเครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดีแคช และไลฟฟ์ฟอร์ด ของบริษัทโมเดิร์นคาสอินเตอร์เนชั่นเนลคอสเมติกส์จำกัด โดยใช้กลุ่มประชากรของPC และ BA ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท จำนวน 263 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิธีการถดถอยพหุคูณ และการเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบย้อนกลับ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระที่เป็นแรงจูงใจ 6 แรงจูงใจ ซึ่ง มีทั้งแรงจูงใจภายใน และภายนอก ได้แก่1)การจ่ายผลตอบแทน 2)เงื่อนไขการทำงานและนโยบายบริษัทของผู้บริหาร3)ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4)การได้รับการยอมรับ 5)ความรู้สึกประสบผลสำเร็จ  6) นโยบายของบริษัทและพบตัวแปรเข้มข้น 3 ปัจจัย คือ 1)ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2)ความรู้สึกประสบผลสำเร็จ และ3)นโยบายบริษัท ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางด้านงานขายอย่างเข้มข้น เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารพนักงาน PC และBA ต่อไป

 

คำสำคัญ: 1. ที่ปรึกษาด้านงานขาย 2. ที่ปรึกษาด้านความงาม 3. ตัวแทนจำหน่าย 4.ประสิทธิผลในงานขาย

 

Abstract:

            This is the quantitative research for studying motivation factors affecting the sales effectiveness of PC/BA who are selling the cosmetics products in the wholesales shop under the brand name DCASH/LIFEFORD of Modern Cass International Cosmetics Co.,LTD. The data collection has been done through PC/BA of company in the number of 263 participants by using questionnaire. The statistics to be applied is Multiple Regression by using 6 motivation 

factors which are salary and pay, work condition, interpersonal relationship, recognition, sense of achievement and company policy. The finding indicates that three factors composing of Interpersonal relationship/ sense of achievement and company policy had the significant effects on sales effectiveness.

 

Key Words: 1. Product Consultant  2. Beauty Adviser 3.Wholesaler 4.Sales effectiveness

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ